PATVIRTINTA
                                                                      Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
                                                                      2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 316
                                                                      (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
                                                                      2010 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-961 redakcija)

 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos
 

1. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos. 

Tarnybos paskirtis – dalyvauti formuojant valstybės politiką žemės gelmių srityje, organizuoti ir vykdyti valstybinius žemės gelmių tyrimus, reguliuoti ir kontroliuoti žemės gelmių naudojimą bei apsaugą, kaupti, saugoti ir valdyti valstybinę geologinę informaciją. 

2. Tarnybos savininkė yra valstybė. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija. 

3. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu „Lietuvos Respublika/Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos“.Tarnybos buveinė yra Konarskio g. 35, Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Tarnybos lėšas gali sudaryti kitos teisėtai gautos lėšos už paslaugas, teikiamas ir apmokamas teisės aktų nustatyta tvarka. Tarnybos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Tarnybos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka

7. Tarnybos vieši pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“ bei Tarnybos interneto tinklalapyje.

 

II. Tarnybos veiklos tikslai ir funkcijos

8. Tarnybos veiklos tikslai yra:

8.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką žemės gelmių srityje, laikantis darnios plėtros principų, ir ją įgyvendinti; 

8.2. užtikrinti racionalų žemės gelmių išteklių Lietuvos Respublikoje, jos teritorinėje  jūroje, kontinentiniame  šelfe ir ekonominėje zonoje naudojimą, tyrimą ir apsaugą;

8.3. kaupti, saugoti ir valdyti nacionalinę geologinės informacijos sistemą;

8.4. saugoti geologinės aplinkos kokybę, stebėti ir prognozuoti jos pokyčius.

9. Tarnyba atlieka šias funkcijas:

9.1. įgyvendindama 8.1. punkte nurodytą veiklos tikslą: 

9.1.1. rengia teisės aktų, susijusių su žemės gelmių tyrimu, naudojimu ir apsauga, projektus; taip pat derina ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir kitų institucijų bei įstaigų teisės aktų, susijusių su žemės gelmių naudojimu ir apsauga, projektus; 

9.1.2. nustato žemės gelmių tyrimų geologinių duomenų vertinimo tvarką, juos nagrinėja ir vertina;

9.1.3. teikia pasiūlymus Aplinkos ministerijai, rengiant bei įgyvendinant angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir gavybos strategiją sausumoje ir jūroje; 

9.1.4. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja teritorijų planavimo procese, teikia pasiūlymus planavimo sąlygoms, derina arba teikia išvadas apie bendruosius, specialiuosius bei detaliuosius planus;

9.1.5. žemės gelmių srityje teikia Aplinkos ministerijai pasiūlymus, rengiant valstybės investicijų programą žemės gelmių naudojimo, apsaugos, išteklių gausinimo ir kitose srityse;

9.1.6. pagal kompetenciją teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus, rengiant valstybės strategijas, planus ir (ar) ilgalaikes bei tikslines valstybės programas žemės gelmių naudojimo, apsaugos, išteklių gausinimo, teritorijų planavimo, valstybinio aplinkos monitoringo srityse arba dalyvauja jas rengiant;

9.1.7. žemės gelmių srityje teikia Aplinkos ministerijai pasiūlymus, tvirtinant aplinkos apsaugos rėmimo programos priemones ir naudojant šiai programai įgyvendinti skirtas lėšas; 

9.1.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikia geologinę informaciją Europos Sąjungos institucijoms;

9.1.9.  žemės gelmių srityje atstovauja Tarnybai Europos Sąjungos institucijose, palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, nustatytąja tvarka atstovauja jose Lietuvos Respublikai, nustatytąja tvarka teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų ir pagal kompetenciją užtikrina tarptautinių sutarčių vykdymą;    

9.1.10. pagal kompetenciją rengia užterštų teritorijų tyrimų vertinimo išvadas; 

9.2. įgyvendindama 8.2. punkte nurodytą veiklos tikslą:

9.2.1. reglamentuoja ir kontroliuoja asmenų veiklą, susijusią su žemės gelmių naudojimu:

9.2.1.1. rengia metodines rekomendacijas, nustato reikalavimus žemės gelmių tyrimams;  

9.2.1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus tirti žemės gelmes, panaikina bei sustabdo jų galiojimą, nustato leidimų formą bei registruoja išduotus leidimus; 

9.2.1.3. nustato žemės gelmių tyrimų registravimo tvarką ir juos registruoja, išskyrus netiesioginius tyrimus, atliekamus ne valstybės lėšomis; 

9.2.1.4. pagal kompetenciją vertina statybinių inžinerinių geologinių, geotechninių tyrimų programas ir (ar) ataskaitas;

9.2.1.5. pagal kompetenciją atlieka branduolinės energetikos objektų projektų valstybinę specialiąją geologinę ir hidrogeologinę ekspertizę; 

9.2.1.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda leidimus naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes,sustabdo arba panaikina leidimų galiojimą, nustato leidimų formą,  registruoja išduotus leidimus, nustato naudojimo sutarčių sąlygas bei formą; 

9.2.1.7. nustatytąja tvarka organizuoja ir rengia konkursus, išduodant leidimus naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes; 

9.2.1.8. nustato privalomas žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo sutarčių formas, sąlygas, sudaro su juridiniais asmenimis šias sutartis; 

9.2.1.9. nagrinėja ir tvirtina žemės gelmių išteklių naudojimo projektus, derina ūkio subjektų požeminio vandens monitoringo programas, potencialių geologinės aplinkos taršos židinių anketas- deklaracijas; 

9.2.1.10. pagal kompetenciją kontroliuoja žemės gelmių išteklių naudojimą bei apsaugą;

9.2.2. pagal kompetenciją derina pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, telkinių rekultivuotinus plotus; 

9.2.3. aprobuoja išžvalgytus naudingųjų iškasenų, požeminio vandens ir kitus žemės gelmių išteklius; 

9.2.4. atlieka leidimų naudoti (ieškoti, žvalgyti) angliavandenilių išteklius ir naudojimo sutarčių vykdymo priežiūrą; 

9.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius, nustato leidimo formą ir pildymo reikalavimus, registruoja išduotus leidimus atskirame žurnale, kontroliuoja, ar leidimų turėtojai laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 

9.3. įgyvendindama 8.3. punkte nurodytą veiklos tikslą:

9.3.1. kaupia, saugo ir tvarko duomenis apie žemės gelmes; 

9.3.2. nustato valstybinės geologijos informacinės sistemos naudojimo bei duomenų apsaugos tvarką; 

9.3.3. atlieka vadovaujančios žemes gelmių registro tvarkymo ir žemės gelmių registro tvarkymo įstaigos funkcijas;

9.3.4. kaupia ir analizuoja visų šalies žemės gelmių išteklių apskaitos duomenis;

9.3.5. nustato gręžinių kerno saugojimo ir naudojimo tvarką; 

9.3.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikia valstybės institucijoms bei įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims duomenis apie žemės gelmes, ekspertines išvadas žemės gelmių naudojimo ir apsaugos klausimais; 

9.3.7. pagal kompetenciją organizuoja informacijos apie žemės gelmių būklę pateikimą visuomenei;

9.3.8. sudaro naudingųjų iškasenų išteklių balansą;

9.3.9. isigyja, kaupia, konservuoja, restauruoja, tiria, sistemina, saugo ir eksponuoja eksponatus, atspindinčius Lietuvos geologijos aplinkos raidą ir naudingąsias iškasenas, Lietuvos geologinių tyrimų istoriją; sudaro sąlygas surinktus eksponatus viešai naudoti; rengia ir vykdo edukacines programas, susijusias su turimais eksponatais; saugo gręžinių kerną ir sudaro sąlygas juo naudotis; (šis punktas galios nuo 2015 m. sausio 1 d. )

9.4. įgyvendindama 8.4. punkte nurodytą veiklos tikslą:

9.4.1. pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintas programas valstybės  lėšomis atlieka geologinį  kartografavimą, valstybinį  žemės gelmių monitoringą, žemės gelmių išteklių prognozavimą ir kitus žemės gelmių tyrimus, teikiančius duomenis apie žemės gelmes, kurie būtini aplinkos apsaugai, ūkinei veiklai bei kitoms visuomenės reikmėms ar kurie būtini pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus;  

9.4.2. atlieka kitus žemės gelmių tyrimus pagal tarptautines programas ar projektus, valstybės institucijų, savivaldybių, kitų juridinių asmenų pasirašytas su Tarnyba sutartis; 

9.4.3. vykdo, koordinuoja ir kontroliuoja žemės gelmių monitoringą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje;  

9.5. Tarnyba taip pat atlieka šias funkcijas: 

9.5.1. pagal kompetenciją planuoja Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimą, rengia investicinius projektus ir  juos įgyvendina; 

9.5.2. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

9.5.3. rūpinasi valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, kvalifikacijos kėlimu ir tobulinimusi; 

9.5.4. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus; 

9.5.5. nustatytąja tvarka pagal kompetenciją atstovauja valstybei bylose dėl žalos atlyginimo, kai žala padaryta aplinkai ar gamtos ištekliams, taip pat kai žala ar nuostoliai padaryti dėl žemės gelmių naudojimo, duomenų apie žemės gelmes pateikimo ar naudojimo tvarkos pažeidimo ir kitais atvejais;

9.5.6. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. Tarnybos teisės

10. Tarnyba turi teisę:

10.1. nustatyti privalomas žemės gelmių tyrimo, naudojimo ir apsaugos sąlygas;

10.2. pagal kompetenciją teikti fiziniams ir juridiniams asmenims privalomus nurodymus žemės gelmių tyrimo,  naudojimo bei apsaugos klausimais;

10.3. reikalauti, kad juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys vykdytų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytus žemės gelmių tyrimo, naudojimo ir apsaugos reikalavimus, įgyvendintų priemones, mažinančias ar panaikinančias neigiamą poveikį žemės gelmių būklei;

10.4. kontroliuoti, kaip laikomasi nustatytų žemės gelmių tyrimų, žemės gelmių naudojimo ir apsaugos reikalavimų;

10.5. riboti arba stabdyti žemės gelmes tiriančių arba naudojančių asmenų veiklą, jeigu jie pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ar kitus teisės aktus, reguliuojančius žemės gelmių naudojimą ir apsaugą, taip pat jeigu jie nevykdo Tarnybos teisėtų nurodymų;

10.6. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, mokslo įstaigų ir kitų asmenų jų atliktų žemės gelmių tyrimų rezultatus, taip pat statistinius ir kitokius duomenis apie jų vykdomus žemės gelmių tyrimus bei naudojimą;

10.7. prireikus sudaryti Tarnybos komisijas bei darbo grupes atitinkamiems Tarnybos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, prireikus kviestis kitų įstaigų bei organizacijų specialistus bei ekspertus;

10.8. bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių mokslo institucijomis, jungtis prie geologijos institucijų asociacijų, sudaryti su užsienio valstybių geologijos tarnybomis ir tarptautinėmis geologijos organizacijomis bendradarbiavimo sutartis; 

10.9. atlikti kitus su žemės gelmių naudojimu susijusius darbus pagal sutartis su valstybės bei savivaldybių institucijomis, mokslo, švietimo, kultūros ir kitomis organizacijomis, juridiniais ir fiziniais asmenimis;

10.10. sudaryti su kitomis institucijomis ir įstaigomis specialiųjų geologinių tyrimų, geologinės informacijos rengimo ir analizės sutartis;

10.11. rengti nustatytąja tvarka viešųjų pirkimų konkursus;

10.12. pareikšti ieškinius juridiniams ir fiziniams asmenims, neracionaliai ar neteisėtai naudojantiems žemės gelmes, kitaip pažeidžiantiems teisės aktuose nustatytus žemės gelmių naudojimo reikalavimus;

10.13. teisės aktų nustatyta tvarka būti Tarnybos nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti skirtos paramos gavėja; 

10.14. Tarnyba turi ir kitų teisių, kurias jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai. 

 

IV. Tarnybos veiklos organizavimas

11. Tarnybos veikla organizuojama vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintais ir Tarnybos interneto tinklalapyje paskelbtais metiniais veiklos planais. Tarnybos metinių veiklos planų vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba.

111. Tarnybos struktūrą tvirtina aplinkos ministras (Žin., 2011, Nr. 47-2244)

12. Tarnyba turi savo administraciją, kurią sudaro skyriai ir poskyriai. Tarnybos administracinių padalinių veiklą reguliuoja Tarnybos direktoriaus įsakymais tvirtinamos Tarnybos vidaus tvarkos taisyklės ir administracinių padalinių nuostatai.

13. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai priima į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) aplinkos ministras. Tarnybos direktorius gali būti skiriamas eiti Tarnybos direktoriaus pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Tarnybos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui. Tarnybos direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos įstatymų nustatyta tvarka.

14. Tarnybos direktorius turi pavaduotoją, kurį nustatytąja tvarka skiria pareigoms ir iš pareigų atleidžia Tarnybos direktorius.  Direktoriaus pavaduotojas pavaldus Tarnybos direktoriui. 

15. Jei Tarnybos direktoriaus nėra, jo pareigas eina direktoriaus pavaduotojas arba Tarnybos direktoriaus įsakymu įgaliotas Tarnybos struktūrinio padalinio vadovas.   

16. Tarnybos direktorius:

16.1. organizuoja Tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinami Tarnybos tikslai ir atliekamos šiuose nuostatuose bei kituose teisės aktuose nustatytos Tarnybos funkcijos; 

16.2. sprendžia Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, asmeniškai atsako už tai, kad būtų vykdomi Tarnybai pavesti tikslai, atstovauja Tarnybą; 

16.3. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, aplinkos ministro įsakymų, kitų teisės aktų bei Tarnybos nuostatų vykdymą; 

16.4. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus;

16.5. teikia aplinkos ministrui Tarnybos veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas, aplinkos ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

16.6. tvirtina Tarnybos vykdomų valstybinių žemės gelmių tyrimų projektų kasmetinį sąrašą, lėšų, skirtų valstybiniams geologiniams tyrimams, paskirstymą, projektų užduotis ir jų rezultatus;

16.7. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Tarnybai Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus (Žin., 2011, Nr. 47-2244)

16.8. tvirtina Tarnybos administracinių padalinių nuostatus, direktoriaus pavaduotojo, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

16.9. tvirtina metinius leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes turėtojų bei leidimų tirti žemės gelmes turėtojų patikrinimų planus;  

16.10. koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos administracinių padalinių veiklą; 

16.11. nustatytąja tvarka skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigųTarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems tarnybines nuobaudas;

16.12. sudaro ekspertų komisijas ir darbo grupes, reikalingas Tarnybos funkcijų vykdymui, tvirtina jų personalinę sudėtį ir veiklos nuostatus;

16.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingos; 

16.14. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; 

16.15. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir aplinkos ministro jam pavestas funkcijas.

17. Direktoriaus pavaduotojas Tarnybos direktoriaus nustatytose administravimo srityse: 

17.1. organizuoja Tarnybos metinio plano ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą; 

17.2. padeda direktoriui užtikrinti Tarnybos tikslų įgyvendinimą;

17.3. atlieka kitas Tarnybos direktoriaus pavestas funkcijas.

18. Tarnybos valstybės tarnautojams keliamus specialiuosius reikalavimus, pareigybės lygį, kategoriją ir funkcijas, taip pat darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, keliamus reikalavimus ir funkcijas nustato Tarnybos direktoriaus tvirtinami pareigybių aprašymai.

19. Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą (pareigas), atsakomybės, darbo užmokesčio, socialinių ir kitų garantijų suteikimo ir kitas nuostatas nustato Valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir kiti teisės aktai.

V. Tarnybos vidaus administravimo kontrolė

20. Tarnybos valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Tarnybos vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Vidaus audito tarnyba. Tarnybos metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja Tarnybos direktorius. Tarnybos finansų kontrolę vykdo Tarnybos direktoriaus įgalioti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

 VI. Baigiamosios nuostatos

21. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

 


Informaciją tvarko Indrė Satkūnienė
tel. (8 5) 233 1535, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Mes naudojame slapukus
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.