Atviri duomenys

 • Leidimų tirti žemės gelmes duomenys
 • Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, duomenys
 • Žemės gelmių išteklių rūšys (klasifikatorius)
 • Žemės gelmių išteklių duomenys (Žemės gelmių išteklių likučiai pagal Žemės gelmių išteklių rūšis)
 • Lietuvos Respublikos naudingųjų iškasenų ir požeminio vandens gavyba
 • Valstybinio požeminio vandens monitoringo požeminio vandens hidrochemijos duomenys
 • Valstybinio požeminio vandens monitoringo požeminio vandens lygio duomenys
 • Valstybinio požeminio vandens monitoringo požeminio vandens vidutinių mėnesinių lygių duomenys
 • Potencialių taršos židinių duomenys
 • Geotopų sąrašas (katalogas)
 • Geologiniai reiškiniai ir procesai
 • Geologinių tyrimų ataskaitų katalogas