Baigta LGT Žemės gelmių informacijos centro rekonstrukcija

Projekto tikslas – rekonstruoti Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių informacijos centro (ŽGIC) pastatą, pertvarkyti aplinką bei įrengti naujas ekspozicijas.

Įgyvendinant tikslus pagerintos darbo ir kerno tyrimo sąlygos bei teikiamų paslaugų kokybė. Informacinės-šviečiamosios veiklos papildytos pramogomis, pritraukiant daugiau lankytojų, kuriems būtų teikiama informacija apie geologinę aplinką. Vykdomos edukacinės programos moksleiviams ir studentams. Plačiau     Filmas apie ŽGIC

Žaliųjų idėjų mugėje

Birželio 5 d. Prezidentūroje vyko Pasaulinė aplinkos diena. Žaliųjų idėjų mugėje Lietuvos geologijos tarnyba pristatė stendus, eksponatus bei leidinius apie užterštų teritorijų valymą (kartu su UAB Grota, LGT Žemės gelmių informacijos centru), Vilniaus mamuto radimo aplinkybes bei jo kaulus (kartu su T. Ivanausko zoologijos muziejumi).

Ekspozicija sulaukė nemažo susidomėjimo, ją aplankė Lietuvos Respublikos Prezidentas G. Nausėda, EK viceprezidentas Fr. Timmermans, komisaras V. Sinkevičius, Aplinkos ministras S. Gentvilas ir kt.

Akmenligės pasekmė – unikali migmatitų kolekcija

Akmenys, seniau buvę arba šventais arba prakeiktais, arba statybine medžiaga arba kliuviniais ariamuose laukuose, dabar tampa aplinkos tvarkybos būtinu daiktu. Žmonėms šalia akmenų gyventi yra geriau, todėl akmenys akmenėliai sparčiai juda į sodybas. Įdirbant akmeningus laukus, kasant vandens telkinius akmenų randama vis daugiau ir didesnių, o ir senos palaukių akmenų šūsnys jau nebelieka be dėmesio. Plačiau

Nuotraukų galerija „Akmenų raštai

 

Patvirtinti juvelyrinio akmens – angelito ir dekoratyvinio anhidrito ištekliai

2021 metais užbaigus Pagirių anhidrito telkinio Kauno rajone papildomos geologinės žvalgybos darbus (įmonė UAB GJ Magma), pirmą kartą Lietuvoje buvo ištirtas šis akmuo kaip žaliava apdailos plokščių gamybai. Tyrimo metu išgręžti du vertikalūs ir 8 nuožulnūs 45o kampu gręžiniai, kurie kirto visą viršutinio permo Priegliaus svitos halogeninę storymę. Naudingojo klodo tyrimas nuožulniais gręžiniais Lietuvoje atliktas taip pat pirmą kartą. Plačiau

 

 

Požeminio vandens gręžinių įrengimas – pagal naująją tvarką

Balandžio 30 d. įsigaliojo nauji reikalavimai požeminio vandens gręžinių įrengimui prisidės stiprinant požeminio vandens išteklių apsaugą.
Naująja Požeminio vandens gręžinių gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka yra patikslinta, kurie fiziniai ir juridiniai asmenys gali atlikti šios Tvarkos pavadinime nurodytus darbus. Tokia teisė suteikta asmenims (ar jų grupėms), veikiantiems pagal jungtinės veiklos sutartį ir turintiems leidimą tirti žemės gelmes – vykdyti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą.
Naujoji Tvarka patikslina ir sąlygas požeminio vandens gręžiniui įrengti. Pavyzdžiui, jame turi būti įrengtas požeminio vandens apskaitos prietaisas ir kt.
Patikslinta ir pati požeminio vandens gręžinio sąvoka – jis laikomas įrenginiu. Tarp kitų patikslinimų – vandens gavybos gręžinio projekto ir likvidavimo projekto bendrieji duomenys, teritorijos, kurią reikia rekultivuoti likviduojant gręžinį, apimtys.


Patikslinta konkursų naudoti angliavandenilių išteklius organizavimo tvarka

Vyriausybė patikslino konkursų naudoti angliavandenilių išteklius organizavimo ir vykdymo tvarką.

Konkurso rengėja Lietuvos geologijos tarnyba turi ne mažiau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki paskutinės konkursinių pasiūlymų pateikimo dienos paskelbti konkursą viename iš nacionalinių laikraščių, savo interneto svetainėje ir ES oficialiajame leidinyje. Konkurso dalyviai pasiūlymus turi teikti popieriniu būdu ir elektroniniu formatu. Konkurso rengėjas jo dalyvius apie konkursinių pasiūlymų įvertinimą ir laimėtoją privalo informuoti per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą. Jis ne anksčiau kaip po mėnesio nuo pranešimų apie konkursinių pasiūlymų išnagrinėjimą išsiuntimo turi nustatyti konkurso laimėtoją ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti šią informaciją Aplinkos ministerijai. Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacijos iš konkurso rengėjo gavimo dienos teiks Vyriausybei nutarimo išduoti leidimą naudoti angliavandenilių išteklius projektą.
 
 

Naudingųjų iškasenų gavyba 2020 metais

Naudingųjų iškasenų gavybos augimas 2020 m. tęsėsi nepaisant pandemijos suvaržymų.  Ženkliausiai išaugo dolomito ir smėlio statybai gavyba. Pažymėtina, kad dolomito ne tik gavyba padidėjo, bet ir išžvalgyta 3,3 mln. m3, t. y. gerokai daugiau nei išgauta.
Kasmet pasaulyje išgaunama apie 30 mlrd. m3 mineralinių išteklių, iš kurių apie 60 proc. sudaro žvyras ir smėlis bei smulkinant kietas uolienas pagamintas žvirgždas ir skalda. Plačiau