Leidimų naudoti žemės gelmių ertmes išdavimo tvarka

Informacija apie licencijų, leidimų išdavimo tvarką (pagal leidimų rūšį).

 

Leidimai naudoti žemės gelmių ertmes

Leidimai išduodami (kam)
Fiziniams ir juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis;
 

Nustatyti reikalavimai ir teiktini dokumentai jiems gauti (arba nuorodos į šią informaciją):

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 1 punkte nurodyti (t. y., išduodami be konkurso) leidimai naudoti žemės gelmių ertmes išduodami naudoti tik nustatytąja tvarka ištirtus, Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotus naudingųjų iškasenų išteklius, po aprobavimo atlikus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras, ir priėmus atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, arba priėmus sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus bei turint nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą žemės gelmių naudojimo planą.

Leidimas naudoti dirbtines žemės gelmių ertmes radioaktyviosioms medžiagoms laikyti be konkurso išduodamas asmeniui, Branduolinės saugos įstatymo nustatyta tvarka gavusiam licenciją statyti arba licenciją statyti ir eksploatuoti radioaktyviųjų atliekų atliekyną. Leidimas naudoti žemės gelmių ertmes gamtinių dujų saugyklai įrengti išeksploatuotuose angliavandenilių telkiniuose išduodamas be konkurso leidimo naudoti angliavandenilių išteklius turėtojui, išeksploatavusiam angliavandenilių telkinius.

Pageidaujantis gauti leidimą naudoti žemės gelmių ertmes, fizinis ar juridinis asmuo ar šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, Lietuvos geologijos tarnybai pateikia:

 1. prašymą, kuriame nurodoma: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė, prašomo suteikti naudoti žemės gelmių išteklių telkinio ar jo dalies pavadinimas, kodas Žemės gelmių registre;
 2. jungtinės veiklos sutartį, jeigu prašymą teikia asmenų grupė;
 3. kai numatoma naudoti žemės gelmių ertmes, fizinis asmuo pateikia Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus geologijos studijų krypties universitetines studijas, arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, juridinis asmuo arba fizinių ir juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, pateikia sutartį su asmeniu, kuris turi Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba kuris turi aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus geologijos studijų krypties universitetines studijas, arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir to asmens Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba nurodytą aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
 4. informaciją apie žemės gelmių naudojimo plano patvirtinimą.

Leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 8 dalies 2 punkte (t. y., išduodamų konkurso būdu), išdavimo tvarka nurodyta Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 17 straipsnyje.

Teisės aktai, kuriuose išdėstytos jų išdavimo taisyklės, bei nuorodos į juos:
 • Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725 (nuoroda).

Konkretūs institucijos padaliniai, atsakingi už išdavimą asmenys, jų kontaktinė informacija

Dokumentus ruošia Giluminės ir naftos geologijos skyrius
skyriaus vedėja J. Lazauskienė, tel. (85) 233 3989, 8 686 13057, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
 
 

Leidimų naudoti požeminio vandens išteklius išdavimo tvarka

Informacija apie licencijų, leidimų išdavimo tvarką (pagal leidimų rūšį).

 

Leidimai naudoti požeminio vandens išteklius

Leidimai išduodami (kam)
Fiziniams ir juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis;
Leidimas naudoti požeminio vandens išteklius išduodamas be konkurso.
 

Nustatyti reikalavimai ir teiktini dokumentai jiems gauti (arba nuorodos į šią informaciją):

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 2 punkte nurodyti (t. y., išduodami be konkurso) leidimai naudoti požeminio vandens išteklius išduodami tik nustatyta tvarka ištirtus, Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotus požeminio vandens išteklius, po aprobavimo atlikus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras, ir priėmus atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, arba priėmus sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.

Požeminio vandens, kuriam naudoti reikalingas leidimas, arba kai iš gėlo požeminio vandens vandenvietės išgaunama (planuojama išgauti) 10 m3 ir daugiau gėlo požeminio vandens per parą, skaičiuojant metinį vidurkį.

Pageidaujantis gauti leidimą naudoti požeminio vandens išteklius, fizinis ar juridinis asmuo ar šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, Lietuvos geologijos tarnybai pateikia:

 1. Prašymą. Prašyme nurodoma: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė, prašomo suteikti naudoti žemės gelmių išteklių telkinio ar jo dalies pavadinimas, vandenvietės pavadinimas ir kodas Žemės gelmių registre;
 2. Jungtinės veiklos sutartį, jeigu prašymą teikia asmenų grupė;
 3. Žemės savininko ir valdytojo, kai numatoma naudoti privačioje žemėje, savivaldybės žemės valdytojo, kai numatoma naudoti savivaldybės žemėje, arba valstybinės žemės patikėtinio, kai numatoma naudoti valstybinėje žemėje, rašytinis sutikimas leisti naudoti požeminio vandens išteklius jų žemėje. Kai valstybinės žemės patikėtinis yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba), reikia gauti Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pagal žemės buvimo vietą rašytinį sutikimą;
 4. Atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atrankos dėl PAV) išvados, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas arba sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, data ir numeris, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą turi būti atliktos jame nustatytos procedūros;
 5. Informaciją apie aprobuotus požeminio vandens išteklius ir suderintą požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos projektą.
 
Teisės aktai, kuriuose išdėstytos leidimų išdavimo taisyklės, bei nuorodos į juos:
 • Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725 (nuoroda).

Konkretūs institucijos padaliniai, atsakingi už išdavimą asmenys, jų kontaktinė informacija

Hidrogeologijos skyriaus
vedėja Rasa Radienė
tel. (85) 213 6272, 8 677 90313, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

vyriausioji specialistė
Anna Minkevičienė
tel. (85) 213 9051, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

vyriausioji specialistė
Azatui Afionian-Arust
tel. (85) 213 9051, 8 674 48435, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius išdavimo tvarka

Informacija apie licencijų, leidimų išdavimo tvarką (pagal leidimų rūšį).

 

Leidimai naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius

Leidimai išduodami (kam)
Fiziniams ir juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis;
Naudoti metalų rūdų, vertingųjų mineralų, monomineralinio kvarcinio smėlio, išteklius– konkurso būdu;
Naudoti kitų naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius – be konkurso.
 

Nustatyti reikalavimai ir teiktini dokumentai jiems gauti (arba nuorodos į šią informaciją):

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 9 dalies 1 punkte nurodyti (t. y., išduodami be konkurso) leidimai naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius išduodami naudoti tik nustatytąja tvarka ištirtus, Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotus naudingųjų iškasenų išteklius, po aprobavimo atlikus Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas procedūras, ir priėmus atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, arba priėmus sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus bei turint nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą žemės gelmių naudojimo planą.

Pageidaujantis gauti leidimą naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius, fizinis ar juridinis asmuo ar šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, Lietuvos geologijos tarnybai pateikia:

 1. Prašymą (prašymo formos nėra). Asmuo pateikia laisvos formos prašymą, kurioje nurodoma vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį, arba fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių pavadinimai, jungtinės veiklos sutarties data ir numeris, buveinė, prašomo suteikti naudoti žemės gelmių išteklių telkinio ar jo dalies pavadinimas, kodas Žemės gelmių registre;
 2. jungtinės veiklos sutartį, jeigu prašymą teikia asmenų grupė;
 3. kai numatoma naudoti naudingųjų iškasenų išteklius, išgaunamus atviru kasybos
 4. kai numatoma naudoti naudingųjų iškasenų išteklius, išgaunamus atviru kasybos būdu, fizinis asmuo pateikia Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus geologijos studijų krypties universitetines studijas, arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, juridinis asmuo arba fizinių ir juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, pateikia sutartį su asmeniu, kuris turi Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba kuris turi aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus geologijos studijų krypties universitetines studijas, arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir to asmens Kasybos darbų vadovo mokymo programos išklausymą patvirtinantį pažymėjimą arba nurodytą aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
 5. informaciją apie žemės gelmių naudojimo plano patvirtinimą.

Leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 16 straipsnio 8 dalies 2 punkte (t. y., išduodamų konkurso būdu), išdavimo tvarka nurodyta Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 17 straipsnyje.

Teisės aktai, kuriuose išdėstytos jų išdavimo taisyklės, bei nuorodos į juos:
 • Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725 (nuoroda).

Konkretūs institucijos padaliniai, atsakingi už išdavimą asmenys, jų kontaktinė informacija

Leidimų naudoti kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius ir žemės gelmių ertmes:
Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyrius
 • skyriaus vedėja A. Dumšienė, tel. (85) 213 3436, 8 615 47787
 • vyriausioji specialistė K. Griguolė, tel. (85) 213 3436, 8 674 47571
 

Leidimai

 
LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

 

LEIDIMAS NAUDOTI NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ, IŠSKYRUS ANGLIAVANDENILIUS, IŠTEKLIUS

Informaciją tvarko Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyrius
skyriaus vedėja Audronė Dumšienė
tel. (8 5) 213 3436, 8 6115 47787, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
 
LEIDIMAS NAUDOTI POŽEMINIO VANDENS IŠTEKLIUS

Informaciją tvarko Hidrogeologijos skyrius
skyriaus vedėja Rasa Radienė
tel. (85) 213 6272, 8 677 90313, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

LEIDIMAS NAUDOTI ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIUS
Informacija apie leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimą tvarkoma

Informaciją apie leidimus naudoti angliavandenilių išteklius tvarko Giluminės ir naftos geologijos skyrius
skyriaus vedėja Jurga Lazauskienė
tel. (8 5) 233 3989, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
vyriausioji specialistė Renolda Skaisgirienė
tel. (8 5) 233 0142, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


 
LEIDIMAS NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ ERTMES

Informaciją tvarko Giluminės ir naftos geologijos skyrius
Skyriaus vedėja Jurga Lazauskienė
tel. (8 5) 233 3989, 8 686 130577, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
 
Valstybės rinkliava už leidimų išdavimą

Leidimo tipas

Rinkliavos kodas

Rinkliavos dydis už leidimo išdavimą ar tikslinimą*

Rinkliavos dydis už leidimo priedo tikslinimą

Leidimas tirti žemės gelmes

5773

351 EUR

 

Leidimas naudoti naudingųjų iškasenų, išskyrus angliavandenilius, išteklius

5773

423 EUR

255 EUR

Leidimas naudoti gėlo požeminio vandens išteklius

5773

95 EUR

48 EUR

Leidimas naudoti mineralinio požeminio vandens išteklius

5773

341 EUR

171 EUR

Leidimas naudoti angliavandenilių išteklius

5773

1661 EUR

1163 EUR

* Leidimo tikslinimas, kai pasikeičia formalūs leidime nurodyti leidimo turėtojo duomenys – 42 EUR