Leidimų išdavimo tvarka

 
Informacija apie licencijų, leidimų išdavimo tvarką (pagal leidimų rūšį).

1. Leidimai tirti žemės gelmes

 
Leidimai išduodami (kam):
Juridiniams asmenims (visų rūšių tyrimus) ir fiziniams asmenims (angliavandenilių tiesioginius ir nuotolinius tyrimus) bei šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, kuriuose dirba atitinkamai tyrimų rūšiai turintys teisę vadovauti privalomos specializacijos, kvalifikacijos ir išsilavinimo specialistai.
 
Nustatyti reikalavimai ir teiktini dokumentai jiems gauti (arba nuorodos į šią informaciją):
Prašymas, nustatytosios formos pareiškėjo duomenų kortelė, nustatytosios formos pažyma apie privalomos specializacijos, kvalifikacijos ir išsilavinimo specialistus bei kiti dokumentai, nurodyti leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų LRV 2005-04-04 nutarimu Nr. 365, 15 punkte.
 
Teisės aktai, kuriuose išdėstytos jų išdavimo taisyklės, bei nuorodos į juos:
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 441 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1433 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1826 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1433 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 4 d. nutarimas Nr. 365 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1433 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 12 „Dėl Leidimo tirti žemės gelmes ir kitų dokumentų patvirtinimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. 1433 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (nuoroda).
 
Konkretūs institucijos padaliniai, atsakingi už išdavimą asmenys, jų kontaktinė informacija:
Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo komisija
Dokumentus komisijai ruošia Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyrius
 • skyriaus vedėja A. Dumšienė, tel. (85) 213 3436
 • komisijos pirmininkė vyriausioji specialistė R. Smolskutė, tel. (85) 233 4647
 • vyriausioji specialistė K. Griguolė, tel. (85) 213 3436
 

 

2. Leidimai naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes

 
Leidimai išduodami (kam)
Juridiniams ir fiziniams asmenims bei šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų įmonių filialams:
Naudoti klinčių dolomito, kreidos mergelio, opokos, gipso, anhidrito, akmens druskos, molio, smėlio, žvyro, sapropelio, durpių, požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius - be konkurso;
Naudoti vertingųjų mineralų, monomineralinio kvarcinio smėlio, metalų rūdų išteklius, natūralias žemės gelmių ertmes pramoninėms atliekoms (išskyrus radioaktyviąsias ir toksiškas medžiagas) laidoti arba naftai, dujoms ir kitoms medžiagoms laikyti – konkurso būdu.
 
Nustatyti reikalavimai ir teiktini dokumentai jiems gauti (arba nuorodos į šią informaciją):
Leidimas išduodamas naudoti tik nustatytąja tvarka ištirtus, Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotus naudingųjų iškasenų, požeminio pramoninio ir mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes.
Leidimui gauti pateikiamas prašymas ir kiti dokumentai, nurodyti leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų LRV 2002-02-11 nutarimu Nr. 198, 22-25 punktuose.
 
Teisės aktai, kuriuose išdėstytos jų išdavimo taisyklės, bei nuorodos į juos:
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 1470 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 621 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (nuoroda).
 
Konkretūs institucijos padaliniai, atsakingi už išdavimą asmenys, jų kontaktinė informacija:
Leidimų naudoti kietųjų naudingųjų iškasenų išteklius ir žemės gelmių ertmes – Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo komisija.
Dokumentus komisijai ruošia Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyrius
 • skyriaus vedėja ir komisijos pirmininkė A. Dumšienė, tel. (85) 213 3436
 • vyriausioji specialistė K. Griguolė, tel. (85) 213 3436
Leidimų naudoti požeminio vandens išteklius – dokumentus ruošia Hidrogeologijos skyrius
 • skyriaus vedėja R. Radienė, tel. (85) 213 6272
 • vyriausioji specialistė A. Afionian, tel. (85) 213 9051
 • vyriausiasis specialistas D. Kutka, tel. (85) 213 9051
 

 

3. Leidimai išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius

 
Leidimai išduodami (kam):
Fiziniams ir juridiniams asmenims, šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, ir užsienio juridinių asmenų, įsisteigusių Europos ekonominėje erdvėje, filialams.
 
Nustatyti reikalavimai ir teiktini dokumentai jiems gauti (arba nuorodos į šią informaciją):
Leidimui gauti pateikiamas prašymas ir kiti dokumentai, nurodyti leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų LRV 2005-04-21 nutarimu Nr. 445, 11 punkte.
 
Teisės aktai, kuriuose išdėstytos jų išdavimo taisyklės, bei nuorodos į juos:
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimas Nr. 1825 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1624 „Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos geologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 1-10 „Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius formos bei pildymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 445 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1624 „Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (nuoroda);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1624 „Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (nuoroda).
 
Konkretūs institucijos padaliniai, atsakingi už išdavimą asmenys, jų kontaktinė informacija:
Dokumentus ruošia Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyrius
 • skyriaus vedėja A. Dumšienė, tel. (85) 213 3436
 • vyriausiasis geologas V. A. Januška, tel. (85) 213 3436