Veiklos sritys

 

Lietuvos geologijos tarnybos veiklos sritys

  • Dalyvauti formuojant valstybės politiką žemės gelmių srityje, laikantis darnios plėtros principų, ir ją įgyvendinti;
  • Užtikrinti racionalų žemės gelmių išteklių Lietuvos Respublikoje, jos teritorinėje  jūroje, kontinentiniame  šelfe ir ekonominėje zonoje naudojimą, tyrimą ir apsaugą;
  • Kaupti, saugoti ir valdyti nacionalinę geologinės informacijos sistemą;
  • Saugoti geologinės aplinkos kokybę, stebėti ir prognozuoti jos pokyčius.
 

 

 Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 2016–2020 metų programos 
„Geoenergetika ir saugi aplinka“ įgyvendinimo priemonės

(patvirtinta 2015-12-03 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-880)

 

 Uždaviniai

 Priemonės

Vykdymo terminai, metais

1. Vykdyti erdvinį geologinį kartografavimą siekiant nustatyti geoenergetinių išteklių naudojimo galimybes

1.1. Kvartero ir prekvartero storymių erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 plote, apimančiame 15 proc. šalies teritorijos arba 9661 km2 

2016–2020

1.2. Gruntinio vandens hidrogeologinis kartografavimas urbanizuotose teritorijose M 1:10 000.

2016–2020

1.3. Kauno marių akvatorijos ir kranto zonos geologinis kartografavimas M 1:10 000.

2016–2020

2. Vertinti žemės gelmių šiluminės energijos išteklių potencialą ir jų panaudojimo galimybes

2.1. Žemės gelmių geoterminės energijos išteklių skaičiavimo metodikos parengimas.

2016–2017

2.2. Vertinti Žemės gelmių geoterminės energijos išteklius ir jų panaudojimo galimybes.

2017–2020

3. Vertinti naujų žemės gelmių išteklių potencialą

3.1. Vertinti netradicinių angliavandenilių išteklių potencialą palankiausiose susikaupimo vietose ir jų panaudojimo galimybes.

2016–2020

3.2. Lietuvos kristalinio pamato perspektyvumo rūdinių naudingųjų iškasenų mineralizacijai įvertinimas.

2016–2019

4. Apibūdinti išsklaidytųjų ir netradicinių angliavandenilių tyrimo ir (ar) gavybos poveikį žemės gelmėms galimos rizikos vertinimui atlikti

4.1. Vertinti netradicinių angliavandenilių tyrimo ir (ar) gavybos poveikį Žemės gelmėms ir Žemės gelmių geologinį bei tektoninį uždarumą.

2016–2020

5. Geologinės aplinkos kokybės ir saugumo įvertinimas

5.1. Atlikti miestų ir priemiesčių aglomeracijų geocheminį kartografavimą M 1:10 000-1:25 000.

2016–2020

5.2. Augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų tyrimai gruntiniame vandenyje.

2016–2020

5.3. Gėlo požeminio vandens išteklių racionalaus ir saugaus naudojimo priežiūra ir informacijos valdymas.

2016–2020

 

5.4. Sudaryti Utenos miesto inžinerinių geologinių duomenų rinkinį.

2017–2020

5.5. Sudaryti Alytaus miesto inžinerinių geologinių duomenų rinkinį.

2017–2020

5.6. Parengti Lietuvos teritorijos indukuoto seismingumo vertinimo metodiką.

2016–2018

6. Vertinti pavojingomis cheminėmis medžiagomis, užterštų teritorijų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, informuoti visuomenę.

6.1. Ekogeologinių tyrimų ir užterštų teritorijų tvarkymo duomenų bazės formavimas.

2016–2020

6.2. Parengti ir paskelbti LGT tinklalapyje valymo metodų studiją, ypatingai atkreipiant dėmesį į aplinką tausojančius, mažiau invazinius metodus.

2016–2018

6.3. Sukurti ir ištestuoti užterštų teritorijų valymo pagrindimo (reikalingumo) metodiką.

2017–2019

6.4. Taršos židinių duomenų bazės pildymas.

2016–2020

7. Tirti ir vertinti pavojingus geologinius procesus ir reiškinius žemės gelmių naudojimo saugumui užtikrinti

7.1. Formuoti gravitacinių ir karstinių reiškinių GEOLIS posistemę.

2016–2020

7.2. Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribų patikslinimas.

2016–2017

7.3. Kompleksinių tyrimo metodų pritaikymas karsto ir kitų proceso intensyvumo vertinimui.

2016–2019

7.4. Krantų abrazinių procesų intensyvumo vertinimas.

2016–2020

8. Tirti ir vertinti svyruojamuosius endogeninius judesius Lietuvos teritorijoje

8.1. Vykdyti nuolatinius seismologinius stebėjimus.

 

8.2. Kompleksiškai tirti Lietuvos teritorijos endogeninį (seisminį, tektoninį ir neotektoninį) aktyvumą.

2016–2020

9. Vykdyti Baltijos jūros akvatorijos geologinius tyrimus

9.1. Lietuvos Baltijos jūros akvatorijos (teritorinės jūros ir ekonominės zonos) geologinis kartografavimas.

2016–2020

9.2. Kuršių marių akvatorijos ir kranto zonos šiaurinės dalies (nuo Klaipėdos sąsiaurio iki Pervalkos) geologinis kartografavimas M 1:25 000.

2016–2020

9.3. Sudaryti Baltijos jūros Lietuvos akvatorijos struktūrinį žemėlapį M  1:200 000.

2017–2020Informaciją tvarko Indrė Satkūnienė
tel. (8 5) 233 1535
el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.