REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

Registro duomenys yra vieši. Lietuvos geologijos tarnyba teikia registro duomenis duomenų gavėjams, išskyrus duomenų teikimo apribojimus, nurodytus Žemės gelmių registro nuostatų 45 punkte.

Lietuvos geologijos tarnyba duomenis, kurių naudojimas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra apribotas, gali naudoti tik tarnybinėms reikmėms (jos valstybinio reguliavimo funkcijoms atlikti), negali jų skelbti ar perduoti kitiems asmenims, išskyrus valstybės institucijas ir įstaigas, turinčias teisę jas gauti.

Lietuvos geologijos tarnyba teikia registro duomenis neatlygintinai:

   • mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sytartus;
   • susijusiems registrams – pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka;
   • fiziniams asmenims – registre tvarkomus duomenis apie šiuos asmenis kartą per kalendorinius metus pagal prašymą.

Registro duomenys, išskyrus skelbiamus Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje, teikiami už atlyginimą fiziniams ir juridiniams asmenims, šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, bei užsienio juridinių asmenų, įsisteigusių Europos ekonominėje erdvėje, filialams, nenurodytiems Žemės gelmių registro nuostatų 47 punkte ir teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti registro duomenis.

Atlyginimo už registro duomenų teikimą dydžiai tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir skelbiami Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje.

Jeigu asmenys pageidauja gauti apibendrintą, susistemintą, statistinę ar kitaip apdorotą analitinę registro informaciją, ji teikiama už atlyginimą, apskaičiuotą paagal sąnaudas, patirtas rengiant ir teikiant šią informaciją pagal asmenų pageidavimus.

Registro duomenis Lietuvos geologijos tarnyba teikia:

   • išduodama išrašus, pažymas ar kitus registro duomenų pagrindu parengus dokumentus raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis;
   • teikdama kitą informaciją (kuri gali būti teikiama žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis);
   • perduodama automatiniu būdu elektroninių ryšiu tinklais;
   • pateikdama peržiūrai leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais.

Registro išrašus, pažymas ir kitus, pagal registro duomenis, parengtus dokumentus turi teisę teikti tik Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi fizinio arba juridinio asmens ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, prašymą raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Prašyme pateikiant registro duomenis turi būti nurodoma duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, reikalaujami objektai ir duomenys, duomenų pateikimo būdas. Registro išrašas galioja 60 kalendorinių dienų nuo išdavimo.

Registre tvarkomi asmens duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu pagal duomenų teikimo sutartį arba asmenų prašymus.

Registro duomenys teikiami ar motyvuotas atsisakymas juos teikti, pagal Žemės gelmių registro nuostatų 45 punktą, pateikiamas per 14 kalendorinių dienų nuo registro duomenų gavėjo prašymo gavimo dienos, jeigu teisės aktuose ar atskirose sutartyse nenumatyti kiti terminai. Jeigu dėl prašomos informacijos apimties ir sudėtingumo registro duomenų neįmanoma pateikti per 14 kalendorinių dienų, atsakymo terminą Lietuvos geologijos tarnyba gali dar pratęsti iki 14 kalendorinių dienų.

Lietuvos geologijos tarnybos atsisakymą pateikti registro duomenis suinteresuoti asmenys gali skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, 85-2566) nustatyta tvarka.

Lietuvos geologijos tarnyba, pastebėjusi registro duomenų netikslumus, nedelsdama informuoja apie tai registro duomenų teikėją ir pareikalauja šiuos duomenis ištaisyti arba papildyti per Lietuvos geologijos tarnybos nustatytą terminą.

Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi patikslintus duomenis ir juos patvirtinančius dokumentus, privalo per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo ištaisyti registro duomenis ir neatlygintinai informuoti apie tai registro duomenų gavėjus, turinčius galiojančius išrašus su klaidingais, netiksliais, neišsamiais duomenimis.

Registro duomenų gavėjai, pastebėję jiems perduotų duomenų netikslumus, apie tai nedelsdami informuoja Lietuvos geologijos tarnybą. Lietuvos geologijos tarnyba per 10 darbo dienų privalo patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus bei raštu arba elektroniniu ryšiu priemonėmis neatlygintinai informuoti apie tai registro duomenų gavėją, o jeigu pastarojo pateikta informacija yra nepagrįsta, per nurodytą terminą, privalo informuoti apie tai ją pateikusį registro duomenų gavėją.

Registro duomenų gavėjas negali:

   • perduoti gautų duomenų tretiesiems asmenims arba kitaip jų skleisti, išskyrus Žemės gelmių registro nuostatų 57 punkte numatytą atvejį;
   • naudotis registro duomenimis kitaip ar panaudoti juos kitam tikslui, negu nustatyta juos teikiant;
   • keisti iš registro gautų duomenų;
   • naudoti registro duomenis nenurodydamas duomenų šaltinio.

Registro duomenų gavėjas gautus iš registro duomenis gali naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kaip nurodyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Registro duomenų gavėjas negali keisti iš registro gautų duomenų ir informacijos, juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

Registro duomenų gavėjas registro duomenis, išskyrus asmens duomenis, tretiesiems asmenims gali teikti tik pagal pasirašytas su Lietuvos geologijos tarnyba duomenų teikimo sutartis, kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai registro duomenų gavėjas naudoja jo pateiktus registrui duomenis.

Registro duomenys kompiuterinio ryšio tinklais ar kitomis elektroninėmis priemonėmis teikiami pagal duomenų teikimo sutartis, kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiami duomenys. Lietuvos geologijos tarnyba gali tvirtinti tipines registro duomenų teikimo sutartis, kurios turi būti skelbiamos Lietuvos geologijos tarnybos interneto svetainėje.

Lietuvos geologijos tarnyba registro objektų duomenis (išskyrus Žemės gelmių registro nuostatų 45 punkte numatytus atvejus) visuomenės informavimo tikslais skelbia interneto svetainėje.