Teisės aktai

Teisės aktai, reguliuojantys Lietuvos geologijos tarnybos veiklą ir įtvirtinančių žemės gelmių naudojimo priežiūros sričių reikalavimus:

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas:

 1. Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas „Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas“ (1995-07-05, Nr. I-1034);
 2. Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas „Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas“ (Suvestinių redakcijų sąrašas);
 3. Lietuvos Respublikos Seimo įstatymasLietuvos Respublikos angliavandenilių  išteklių mokesčio įstatymas“ (2014-12-04, Nr. XII-1381);
 4. Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas „Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas“ (Suvestinių redakcijų sąrašas);
 5. Lietuvos Respublikos Seimo įstatymas „Lietuvos Respublikos statybos įstatymas“ (Žin., 1995, Nr. 104-2322; Suvestinė redakcija 2019-01-01–2019-12-31);
 6. LR biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2019-01-01 Nr. 15-699);
 7. LR teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 44- 1676; 2006, Nr.54- 1961);
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. 1433 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 102-3634; 2005, Nr. 45-1448);
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“  (Žin., 2002, Nr. 16-607; 2005, Nr. 72-2607);
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1624 „Dėl leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 1-22; 2005, Nr. 53-1797);
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1175 „Dėl informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2005, Nr. 26-831);
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d. nutarimas Nr. 1507 „Dėl Įgaliojimų angliavandenilių išteklių naudojimo klausimais suteikimo“ (Žin., 2002, Nr. 95-4121);
 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 849 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 107-3988);
 15. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 316 (Žin., 2002, Nr. 81-3494; 2010, Nr. 144-7376);
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. D1-444 „Dėl atvirais kasiniais eksploatuojamų naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo“ (Žin., 2006, Nr. 108-4120);
 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. D1-41 „Dėl Statybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 14-444);
 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės mėn. 30 d. įsakymas Nr. D1-294 „Dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 66-2516);
 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-06-23 įsakymas Nr. D1-311 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 75-2882, 2010, Nr. 59-2939);
 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. 248 „Dėl aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 56-2504; 2008, Nr. 129-4937);
 21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. D1-46 „Dėl Leidimo naudoti angliavandenilių išteklius formos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 15-530; 2010, Nr. 116-5937);
 22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-616 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo tipinės sutarties patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 150-5517; 2010, Nr. 113-5795);
 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m, įsakymas Nr. D1-467 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso rengėjo funkcijų vykdymo“ (Žin., 2004, Nr. 138-5047);
 24. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 30d. įsakymas Nr. 1-146 „Dėl Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos saugomos geologinės informacijos teikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 129-5253);
 25. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-201 „Dėl Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 119-6089);
 26. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-107 patvirtinti Valstybinės geologinės informacinės sistemos nuostatai (Žin., 2012, Nr. 14-633)
 27. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1-131 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio bei pramoninio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo komisijos nuostatų“ (2015-07-01 Nr. 1-131);
 28. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 1-153 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo formos patvirtinimo“ (2012-10-09 Nr. 1-153); 
 29. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 1-171 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1-153 „Dėl leidimų tirti žemės gelmes išdavimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo“ (2012-11-05 Nr. 1-171);
 30. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 1-07 „Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir  ertmes bei leidimų tirti žemės gelmes turėtojų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2009, Nr. 11-449);
 31. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-146 „Dėl Išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr., 86-4576);
 32. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 62-3156);
 33. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 1-10 „Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius formos bei pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin, 2009, Nr. 11-450);
 34. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 12 „Dėl leidimo tirti žemės gelmes ir kitų dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.105 -3783);
 35. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 3 „Dėl leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes formos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 27- 980);
 36. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 07 d. įsakymas Nr. 1 „Dėl Angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo komisijos darbo reglamento”; Nuoroda
 37. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 1-42 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos tvarkos“; Nuorodos
 38. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 1-158 „Dėl Žemės gelmių registro išrašų formų patvirtinimo“; Nuoroda
 39. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1-16 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5640f2e0e2d411e68503b67e3b82e8bd
 40. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-689 „Dėl Radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, naudojamų žemės gelmių tyrimui ir išteklių gavybai, naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51768CBBDB61
 41. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c7c7f2097df11e3bdd0a9c9ad8ce1bf
 42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. 34 „Dėl kompetentingų institucijų informavimo apie radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, skirtų išsklaidytiesiems angliavandeniliams tirti, panaudojimą ir hidraulinį uolienų ardymą tvarkos ir sąlygų“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a16a5750a22811e4a82d9548fb36f682
 43. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/083c3b20df4511e48b678a6bad30f55f
 44. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-688 „Dėl Kasybos pramonės ir kitų atliekų, susidariusių hidraulinio ardymo metu, laidojimo žemės gelmių ertmėse, susidariusiose išgaunant žemės gelmių išteklius, tvarkymo kontrolės aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F84200485E54
 45. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymasNr. D1-286 „Dėl Gintaro išteklių geologinio tyrimo (žvalgybos) ir naudojimo (gavybos) darbų priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1b6b34b0e75311e4a4809231b4b55019
 46. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. D1-398 „Dėl Angliavandenilių išteklių gavybos apskaitos prietaisų įrengimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a408a490fe0c11e488da8908dfa91cac

Teisės aktų, įtvirtinančių žemės gelmių naudojimo priežiūros reikalavimus sąrašas:

1. Žemės gelmių tyrimai

 1. LR viešojo administravimo įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/fULukajuTi);
 2. LR žemės gelmių įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.13E108ED3981/XNDrHbpWOF);
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. 1433 „Dėl Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 102-3634; 2005, Nr. 45-1448);
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 44- 1676; 2006, Nr.54- 1961);
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl Priemonių Šiaurės Lietuvos karstinio regiono gyvenamajai aplinkai ir ekogeologinei būklei pagerinti“ (Žin., 2006, Nr. 64-2364);
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. D1-41 „Dėl Statybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 14-444);
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės mėn. 30 d. įsakymas Nr. D1-294 „Dėl planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 66-2516);
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-1053 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo (Žin., 2011, Nr.  5-144);
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. D1-183 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“ patvirtinimo (Žin.,  2012,  Nr. 32-1503);
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. D1-655 „Dėl šiaurės Lietuvos karstinio regiono intensyvaus karsto žemių, priskiriant karstinių reiškinių intensyvumo grupėms, nustatymo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.59906C3193F6/AcsWZMbDiB);
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio mėn. 30 d. įsakymas Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002  „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 55-2200; 2010, Nr. 116-5941);
 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 112-3263);
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. D1-451 „Dėl Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4185);
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-578 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 145-5303);
 15. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 1-07 „Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir  ertmes bei leidimų tirti žemės gelmes turėtojų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2009, Nr. 11-449);
 16. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-146 „Dėl Išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr., 86-4576);
 17. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 patvirtintos Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 90-3342; 2006, Nr. 86-3386; 2013, Nr. 113-5677);
 18. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 12 „Dėl leidimo tirti žemės gelmes ir kitų dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.105 -3783);
 19. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-133 patvirtinti Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatoriai (Žin. 2005, Nr. 139- 5040);
 20. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 1-09 „Dėl Angliavandenilių telkinio detalios žvalgybos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.10-419);
 21. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-03 „Dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo“ (Žin., 2005, Nr. 7-232);
 22. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1-47 „Dėl Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių klasifikacijos tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr., 81-2927);
 23. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 01- „Dėl Angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo komisijos darbo reglamento“; Nuoroda
 24. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2009 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1-86 „Dėl Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 74-3055);
 25.  Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 1-62 „Dėl Gręžinių kerno tvarkymo, saugojimo ir naudojimo Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių informacijos centre taisyklių patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c5dd4500efc11e79800e8266c1e5d1b
 26. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 22.3-58 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.3-2010 „Atominių elektrinių aikštelių vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 91-4845);
 27. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 1-222 „Dėl Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47f580f08c4211e58711b884b80daa4f)
 28. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. 1-2 „Dėl Gintaro išteklių geologinės paieškos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/94585ea0b3b511e598c4c7724bda031b)
 29. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 1-52 „Dėl Lietuvos silūro, ordoviko, kambro, ediakaro sistemų stratigrafinės klasifikacijos patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5162f290cd7e11e4b3439b13415c7e57
 30. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 1-190 „Dėl Vandens telkinių nuosėdų litologinės klasifikacijos patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8a3d381086d611e6b969d7ae07280e89

 

2. Žemės gelmių išteklių (išskyrus angliavandenilius) ir ertmių naudojimas

 1. LR žemės gelmių įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.13E108ED3981/XNDrHbpWOF);
 2. LR viešojo administravimo įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/fULukajuTi);
 3. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105);
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 44- 1676; 2006, Nr.54- 1961);
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo“  (Žin., 2002, Nr. 16-607; 2005, Nr. 72-2607);
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1624 „Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 1-22; 2005, Nr. 53-1797);
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652);
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ (Žin., 1995, Nr. 68-1656);
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. D1-444 „Dėl atvirais kasiniais eksploatuojamų naudingųjų iškasenų išteklių naudojimo kontrolės tvarkos aprašo“ (Žin., 2006, Nr. 108-4120);
 10. Lietuvos Respublikos aplinks ministro 2008 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. D1-239 „Dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo“ (Žin., 2008, Nr. 58-2184; 2010, Nr. 135-6911);
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. D1-140/3D-141 „Dėl Naudingųjų iškasenų, esančių žemės savininkų ar naudotojų žemės sklypuose, naudojimo savo ūkio reikmėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 34-1236);
 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. D1-451 „Dėl Grunto geologinio tyrimo ir grunto išteklių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4185);
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 166 „Dėl Pažeistų žemių, iškasus naudingąsias iškasenas, rekultivavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 115-2860);
 14. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 1999 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 39 „Dėl Lietuvos Respublikos kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių klasifikacijos“ (Žin., 1999, Nr. 81 – 2407); 
 15. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 1-07 „Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir  ertmes bei leidimų tirti žemės gelmes turėtojų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2009, Nr. 11-449);
 16. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 3 „Dėl leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes formos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 27- 980);
 17. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1-01 „Dėl Markšeiderinių darbų atlikimo kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniuose laikinųjų taisyklių patvirtinimo“  (Žin., 2003, Nr. 17-769);
 18. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 1-107 „Dėl Naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius) išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 109-3996);
 19. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-146 „Dėl Išžvalgytų kietųjų naudingųjų iškasenų išteklių aprobavimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ ( Žin., 2010, Nr., 86-4576);
 20. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 1-90 „Dėl Ištirtų požeminio vandens (išskyrus pramoninį) išteklių aprobavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 62-3156);
 21. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 patvirtintos Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 90 – 3342; 2006, Nr. 86-3386);
 22. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1-133 „Dėl Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatorių patvirtinimo“ (Žin. 2005, Nr. 139- 5040);
 23. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 1-10 „Dėl Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius formos bei pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin, 2009, Nr. 2009 Nr. 11-450);
 24. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-133 patvirtinti Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatoriai (Žin. 2005, Nr. 139- 5040);
 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3c7c7f2097df11e3bdd0a9c9ad8ce1bf
 26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/083c3b20df4511e48b678a6bad30f55f
 27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 9 d. įsakymasNr. D1-286 „Dėl Gintaro išteklių geologinio tyrimo (žvalgybos) ir naudojimo (gavybos) darbų priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1b6b34b0e75311e4a4809231b4b55019

 

3. Angliavandenilių išteklių naudojimas

 1. LR žemės gelmių įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.13E108ED3981/XNDrHbpWOF);
 2. LR viešojo administravimo įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/fULukajuTi);
 3. LR angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40b7db50846211e49ac8efb365dd60af)
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimas Nr. 299 „dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, 26-1036);
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 849 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 107-3988);
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1151 „Dėl Leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4670);
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimas Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 44- 1676; 2006, Nr.54- 1961);
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-578 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 145-5303);
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. D1-616 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo tipinės sutarties patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 150-5517; 2010, Nr. 113-5795);
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-643 „Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo projekto rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-1202010, Nr. 115-5901)
 11. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-03 „Dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo“ (Žin., 2005, Nr. 7-232);
 12. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 1-47 „Dėl Lietuvos Respublikos angliavandenilių išteklių klasifikacijos tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr., 81-2927);
 13. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 patvirtintos Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 90 – 3342; 2006, Nr. 86-3386);
 14. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1-133 „Dėl Žemės gelmių registro objektų duomenų klasifikatorių patvirtinimo“ (Žin. 2005, Nr. 139- 5040);
 15. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1-09 patvirtintas „Dėl Angliavandenilių telkinio detalios žvalgybos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo pavirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.10-419).
 16. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2000 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 23 „Dėl žinybinių statistinių ataskaitų tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 72-22482012, Nr. 33-1596, Nr. 137-7046;https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad8d8720a2fc11e58fd1fc0b9bba68a7);
 17. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1-186 “Dėl Sūrymų gavybos ir tiesioginio išleidimo į požeminius vandenis metinės statistinės ataskaitos 1-NF formos patvirtinimo” (Žin., 2012, Nr. 137-7044);
 18. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 01 „Dėl Angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo komisijos darbo reglamento“; Nuoroda
 19. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 1-59 „Dėl Žemės gelmių registro išrašų formų patvirtinimo“; Nuoroda
 20. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 patvirtintos Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 90 – 3342; 2006, Nr. 86-3386);
 21. Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2012 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. DĮ-45 „Dėl Išgautos naftos vidutinių mėnesinių kainų statistinės ataskaitos ka-13 (ketvirtinės) formos patvirtinimo ir Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. DĮ-220 „Dėl kai kurių Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymų pakeitimo“ pakeitimo “ (Žin., 2012, Nr. 24-1151 );
 22. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 10 d. įsakymas Nr.1-115 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos ir (ar) žvalgybos darbų, kurių pagrindu taikomas kompensacinis angliavandenilių išteklių mokesčio tarifas, pripažinimo ir išlaidų ne valstybės lėšoms tenkančiai daliai apskaičiuoti (įvertinti) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/173d150010cc11e58569be21ff080a8c)
 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-689 „Dėl Radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, naudojamų žemės gelmių tyrimui ir išteklių gavybai, naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51768CBBDB61
 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 14 d. nutarimas Nr. 34 „Dėl kompetentingų institucijų informavimo apie radioaktyviųjų, toksiškų ar pavojingų žmonių sveikatai ar aplinkai medžiagų, skirtų išsklaidytiesiems angliavandeniliams tirti, panaudojimą ir hidraulinį uolienų ardymą tvarkos ir sąlygų“https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a16a5750a22811e4a82d9548fb36f682
 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-688 „Dėl Kasybos pramonės ir kitų atliekų, susidariusių hidraulinio ardymo metu, laidojimo žemės gelmių ertmėse, susidariusiose išgaunant žemės gelmių išteklius, tvarkymo kontrolės aprašo patvirtinimo“https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F84200485E54
 26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. D1-398 „Dėl Angliavandenilių išteklių gavybos apskaitos prietaisų įrengimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a408a490fe0c11e488da8908dfa91cac  
 27. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 1-2 „Dėl leidimų naudoti angliavandenilių išteklius turėtojų veiklos, atliekamos angliavandenilių grežiniuose, priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 1-2

 

4. Ekogeologinių tyrimų vertinimas

 1. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymas  Nr. 1-104 „Ekogeologinių tyrimų reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 71-2759);
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. D1-567 „Dėl Gyvulininkystės kompleksų poveikio požeminiam vandeniui ekogeologinio tyrimo ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 79-4127);
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 472 „Dėl Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2906; 2009, Nr. 24-961);
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 92-3434; 2011, Nr. 118-5583);
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 140-6174);
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 53-1987);
 7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-613 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių higienos normos HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 81-3217; 2006, Nr. 82)
 8. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-06 „Dėl Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 17-770);
 9. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-107 patvirtinti Valstybinės geologinės informacinės sistemos nuostatai; Nuostatai

 

5. Požeminio vandens monitoringas

 1. LR aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006,Nr. 57-2025 );
 2. LR viešojo administravimo įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/fULukajuTi);
 3. LR žemės gelmių įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.13E108ED3981/XNDrHbpWOF);
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831 );
 5. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 1-156 „Dėl Metodinių reikalavimų monitoringo programos požeminio vandens monitoringo dalies rengimui patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 157-7130 );
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. D1-567 „Dėl Gyvulininkystės kompleksų poveikio požeminiam vandeniui ekogeologinio tyrimo ir monitoringo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 79-4127 );
 7. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 1-201 „Dėl Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 119-6089 ).

  


Informaciją tvarko Tadas Gauronskis
tel. (8 5) 233 7715, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.