Teisės aktai, reglamentuojantys užterštų teritorijų tvarkymą

Sąvokos, apibrėžimai

Potencialūs taršos židiniai

Teršiančių medžiagų apžvalga:

Neorganinės medžiagos:

Metalai

Organinės medžiagos

Aromatiniai angliavandeniliai

Naftos produktai

Fenoliai

Pesticidai

Chlorinti angliavandeniliai

Polichlorinti bifenilai

Kitos patvarios organinės medžiagos

Radionuklidai

Valymo metodų apžvalga:

Grunto valymo metodai in situ

Grunto valymo metodai ex situ

Požeminio vandens valymo metodai in situ

Požeminio vandens valymo metodai ex situ