Informacija apie licencijų, leidimų išdavimo tvarką (pagal leidimų rūšį):

 


 

     1. Leidimai tirti žemės gelmes

 

Leidimai išduodami (kam):

Juridiniams ir fiziniams asmenims bei šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, kuriuose dirba atitinkamai tyrimų rūšiai privalomos specializacijos, kvalifikacijos ir išsilavinimo specialistai

Nustatyti reikalavimai ir teiktini dokumentai jiems gauti (arba nuorodos į šią informaciją):

Prašymas, nustatytosios formos pareiškėjo duomenų kortelė, nustatytosios formos pažyma apie privalomos specializacijos, kvalifikacijos ir išsilavinimo specialistus bei kiti dokumentai, nurodyti leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų LRV 2005-04-04 nutarimu Nr. 365, 15 punkte

Teisės aktai, kuriuose išdėstytos jų išdavimo taisyklės, bei nuorodos į juos:

LRV 2012-04-18 nutarimas Nr. 441

LRV 2010-12-22 nutarimas Nr. 1826 

LRV 2005-04-04 nutarimas Nr. 365

LGT direktoriaus 2001-12-12 įsakymas Nr. 12

LRV 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458

2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458

Konkretūs institucijos padaliniai, atsakingi už išdavimą asmenys, jų kontaktinė informacija:

Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo komisija
Dokumentus komisijai ruošia Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyrius
skyriaus vedėjas V. Januška, tel. (85) 213 34 36
vyriausioji specialistė A. Dumšienė, tel. (85) 213 34 36
vyriausioji specialistė K. Griguolė, tel. (85) 213 34 36

 

 


 

     2. Leidimai naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes

 

Leidimai išduodami (kam)

Juridiniams asmenims, šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų įmonių filialams:

Naudoti klinčių dolomito, kreidos mergelio, opokos, gipso, anhidrito, akmens druskos, molio, smėlio, žvyro, sapropelio, durpių, požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius - be konkurso;

Naudoti vertingųjų mineralų, monomineralinio kvarcinio smėlio, metalų rūdų išteklius, natūralias žemės gelmių ertmes pramoninėms atliekoms (išskyrus radioaktyviąsias ir toksiškas medžiagas) laidoti arba naftai, dujoms ir kitoms medžiagoms laikyti - konkurso būdu

Nustatyti reikalavimai ir teiktini dokumentai jiems gauti (arba nuorodos į šią informaciją):

Leidimas išduodamas naudoti tik nustatytąja tvarka ištirtus, Lietuvos geologijos tarnybos aprobuotus naudingųjų iškasenų, požeminio pramoninio ir mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes.

Leidimui gauti pateikiamas prašymas ir kiti dokumentai, nurodyti leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų LRV 2005-06-06 nutarimu Nr. 621, 22-25 punktuose

Teisės aktai, kuriuose išdėstytos jų išdavimo taisyklės, bei nuorodos į juos:

LRV 2012-04-18 nutarimas Nr. 440

LRV 2010-10-13 nutarimas Nr. 1470

LRV 2005-06-06 nutarimas Nr. 621 

LRV 2000-12-15 nutarimas Nr. 14558

Konkretūs institucijos padaliniai, atsakingi už išdavimą asmenys, jų kontaktinė informacija:

Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo komisija.
Dokumentus komisijai ruošia Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyrius
skyriaus vedėjas V. Januška, tel. (85) 213 34 36
vyriausioji specialistė A. Dumšienė, tel. (85) 213 34 36

 


 

     3. Leidimai išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius

 

Leidimai išduodami (kam):

Fiziniams ir juridiniams asmenims, šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, ir užsienio juridinių asmenų, įsisteigusių Europos ekonominėje erdvėje, filialams

Nustatyti reikalavimai ir teiktini dokumentai jiems gauti (arba nuorodos į šią informaciją):

Leidimui gauti pateikiamas prašymas ir kiti dokumentai, nurodyti leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų LRV 2005-04-21 nutarimu Nr. 445, 11 punkte

Teisės aktai, kuriuose išdėstytos jų išdavimo taisyklės, bei nuorodos į juos:

LRV 2010-12-22 nutarimas Nr. 1825

LRV 2005-04-21 nutarimas Nr. 445 

LRV 2000-12-15 nutarimas Nr. 14558

Konkretūs institucijos padaliniai, atsakingi už išdavimą asmenys, jų kontaktinė informacija:

Leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius laikinoji ekspertų komisija.
Dokumentus komisijai ruošia Kietųjų naudingųjų iškasenų ir registro skyrius
skyriaus vedėjas V. Januška, tel. (85) 213 34 36
vyriausioji specialistė A. Dumšienė, tel. (85) 213 34 36