INFORMACIJA APIE LEIDIMŲ NAUDOTI ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIUS IŠDAVIMĄ

INFORMACIJA APIE LEIDIMŲ NAUDOTI ANGLIAVANDENILIŲ IŠTEKLIUS IŠDAVIMĄ

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo (Žr. 3.1 teisės aktą) 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „tradicinius ir išsklaidytuosius аngliavandenilius gali naudoti juridiniai ir fiziniai asmenys bei šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, gavę Vyriausybės išduotą leidimą ir sudarę su Vyriausybės įgaliota institucija išteklių ar ertmių naudojimo sutartį“.

1. Leidimai išduodami (kam ir kokiu būdu)

Leidimai naudoti tradicinių angliavandenilių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius Vyriausybės nustatyta tvarka išduodami juridiniams ir fiziniams asmenims bei šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis.

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad leidimus naudoti tradicinių angliavandenilių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išduoda Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad:

– leidimai naudoti tradicinių angliavandenilių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išduodami konkurso būdu, išskyrus šioje dalyje nurodytus atvejus;

– leidimas naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius gali būti suteiktas leidimo naudoti tradicinių angliavandenilių išteklius turėtojui be konkurso „Vyriausybės nustatyta tvarka greta esančio ploto leidimą turėtojui, kurio prašymas pagrįstas geologinėmis ar su tradicinių angliavandenilių išteklių gavyba susijusiomis priežastimis. Šiuo atveju visų greta esančių plotų leidimų turėtojai gali nustatyta tvarka ir terminais taip pat pateikti paraiškas šiam leidimui gauti“.

– „Visi pakartotiniai leidimai naudoti žemės gelmių išteklius tame pačiame kasybos sklype išduodami be konkurso“.

Leidimų naudoti tradicinių ir (arba) išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1151 patvirtintas Leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) (Žr. 3.2 teisės aktą).

Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą dėl leidimo išdavimo, pagal Aprašo 14 punkto nuostatas „Lietuvos geologijos tarnyba sudaro su leidimo gavėju naudojimo sutartį, išduoda jam nustatytos formos leidimą ir jį įregistruoja“.

Angliavandenilių išteklių tipinė sutartis patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-616 (Žr. 3.3 teisės aktą).

Leidimo naudoti angliavandenilių išteklius forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. D1-46 (Žr. 3.4 teisės aktą).

Pagal Aprašo (Žr. 3.2 teisės aktą):

– 23 punktą – „Leidimas išduodamas angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso laimėtojui ar leidimo turėtojui, pateikusiam dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava“ (Žr. 3.9 teisės aktą).

– 24 punktą – „Lietuvos geologijos tarnyba apie leidimo išdavimą, galiojimo sustabdymą ar galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo raštu informuoja leidimo turėtoją ir Aplinkos ministerijos atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentą, taip pat nustatyta tvarka praneša duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytoju“.

2. Papildoma informacija apie leidimų išdavimą konkurso būdu

Tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 299 patvirtinti Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) (Žr. 3.5 teisės aktą).

Pagal Nuostatų 4 punktą:

„4.1. Angliavandenilių išteklių naudojimo konkursas (toliau – konkursas) – leidimo išdavimo procedūros dalis, leidžianti parinkti tinkamiausią dalyvį iš konkursinius pasiūlymus pateikusių konkurso dalyvių“;

4.2. konkurso dalyvis – juridinis ar fizinis asmuo arba pagal jungtinės veiklos sutartį veikianti šių asmenų grupė, norintys gauti leidimą, Nuostatų nustatyta tvarka pateikę konkursinį pasiūlymą;

4.3. konkurso rengėjas – Aplinkos ministerija arba jos pavedimu – Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos“.

Vadovaudamasi Nuostatais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė sudaro angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisiją ir patvirtina jos nuostatus.

Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 849 (Žr. 3.6 teisės aktą).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-467 (Žr. 3.7 teisės aktą) Lietuvos geologijos tarnybai yra pavesta vykdyti Angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso rengėjo funkcijas.

3. LR įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo tvarką

3.1. LR Žemės gelmių įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2016-08-01);
 
3.2. LRV 2005-10-28 nutarimas Nr. 1151 „Dėl leidimų naudoti angliavandenilių išteklius išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2015-02-11);
 
3.3. LR AM 2005-12-16 įsakymas Nr. D1-616 „Dėl angliavandenilių išteklių naudojimo tipinės sutarties patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2015-06-24);
 
3.4. LR AM 2006-01-26 įsakymas Nr. D1-46 „Dėl leidimo naudoti angliavandenilių išteklius formos patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2015-06-26);
 
3.5. LRV 2003-03-10 nutarimas Nr. 299 „Dėl angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2015-05-09);
 
3.6. LRV 2004-07-07 nutarimas Nr. 849 „Dėl angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2014-10-04);
 
3.7. LR AM 2004-09-01 įsakymas Nr. D1-467 „Dėl angliavandenilių išteklių naudojimo konkurso rengėjo funkcijų vykdymo“;
 
3.8. LRV 2004-08-18 nutarimas Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2014-12-31);
 
3.9. LRV 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija 2018-04-10 - 2019-12-31).