Geologijos informacinė sistema GEOLIS

 
Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS ( nuostatai, 2012 m.) – informacinių technologijų pagrindu veikianti sistema, skirta geologinės informacijos kaupimui, sisteminimui ir naudojimui. Šiai sistemai teikia duomenis ir jais naudojasi žemės gelmių tyrimo, gamtosaugos, mokslinės, inžinerinės, tyrimų bei gavybos įmonės ir organizacijos. GEOLIS pagalba geologinė informacija teikiama ne tik profesionaliems registruotiems vartotojams, bet ir visiems besidomintiems Lietuvos geologija. Kartu su kitų ES šalių geologijos tarnybomis Lietuvos geologijos tarnyba GEOLIS duomenis teikia daugiakalbiui eEarth portalui.
GEOLIS valdytojas ir tvarkytojas yra Lietuvos geologijos tarnyba. Tarnyba nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, koordinuoja techninės ir programinės įrangos kūrimo, tobulinimo ir diegimo darbus, sprendžia duomenų formavimo ir saugos, informacijos teikimo ir kitus sistemos tvarkymo klausimus, sudaro sutartis su GEOLIS duomenų gavėjais; bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo, savivaldybių institucijomis, užsienio šalių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis informacinių sistemų tvarkymo klausimais. Tarnyba užtikrina sistemos funkcionavimą, diegia ir eksploatuoja kompiuterinę techniką ir programinę įrangą, kuria ir tvarko duomenų bazes, renka, kaupia, atnaujina duomenis, teikia duomenis duomenų gavėjams, užtikrina duomenų saugą.
1993 metais Tarnybos specialistai kartu su UAB „Informacinės technologijos“ atliko GEOLIS kūrimo strategijos fazę, kurios rezultatais buvo vadovaujamasi tolimesnio sistemos kūrimo ir vystymo metu. Nuo 1994 m. iki pat šių dienų nuolat vyksta informacinės sistemos vystymo darbai – geologinių duomenų bazės plėtimas bei taikomųjų sistemų kūrimas ir tobulinimas. Ankstesniais metais sukurtos sistemos dalys sėkmingai adaptuojamos naujoms Oracle versijoms.
Nuo pat GEOLIS kūrimo pradžios didelis dėmesys buvo skiriamas erdvinės ir neerdvinės informacijos susiejimui. Diegiant geologinių duomenų erdvinio naudojimo priemones, MapInfo Professional pagrindu buvo sukurtas GIS_GEOLIS programinis modulis, leidžiantis skaitmeninio žemėlapio aplinkoje greitai ir patogiai naudoti centrinėje Oracle duomenų bazėje saugomą informaciją.
Lietuvos geologijos tarnyba viena pirmųjų Lietuvoje, dar 2003 metais, pradėjo teikti informaciją interneto vartotojams dinaminių žemėlapių forma. Šiuo metu GEOLIS vartotojams skaitmeninio žemėlapio forma pateikiama daug informacijos apie Lietuvos teritorijos geologinę sąrangą bei žemės gelmių išteklius. Didelė dalis šios informacijos pasiekiama neregistruotiems vartotojams. Geologinės informacijos sistema yra sukurta Oracle ir MapInfo programinės įrangos pagrindu.
 
Šiuo metu eksploatuojami posistemiai, specializuoti pagal duomenų tematinį pobūdį:
 • Išteklių plotai;
 • Tyrimų gręžiniai;
 • Leidimai;
 • Potencialūs taršos židiniai;
 • Kasiniai;
 • Geologiniai procesai ir reiškiniai;
 • Geochemija;
 • Hidrochemija;
 • Geofizika;
 • Geotopai;
 • Valstybinis žemės gelmių monotoringas; 
 • Bibliofondas;
 • Klasifikatoriai;
 • Skaitmeninė kartografija.