Lietuvos geologijos tarnybos veiklos sritys

Dalyvauti formuojant valstybės politiką žemės gelmių srityje, laikantis darnios plėtros principų, ir ją įgyvendinti;

Užtikrinti racionalų žemės gelmių išteklių Lietuvos Respublikoje, jos teritorinėje  jūroje, kontinentiniame  šelfe ir ekonominėje zonoje naudojimą, tyrimą ir apsaugą;

Kaupti, saugoti ir valdyti nacionalinę geologinės informacijos sistemą;

Saugoti geologinės aplinkos kokybę, stebėti ir prognozuoti jos pokyčius.

 
Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 2016–2020 metų programos
„Geoenergetika ir saugi aplinka“ įgyvendinimo priemonės
(patvirtinta 2015-12-03 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-880)
 
 

Uždaviniai

Priemonės

Vykdymo terminai, metais

1. Vykdyti erdvinį geologinį kartografavimą siekiant nustatyti geoenergetinių išteklių naudojimo galimybes

1.1. Kvartero ir prekvartero storymių erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 plote, apimančiame 15 proc. šalies teritorijos arba 9661 km2

2016–2020

1.2. Gruntinio vandens hidrogeologinis kartografavimas urbanizuotose teritorijose M 1:10 000.

2016–2020

1.3. Kauno marių akvatorijos ir kranto zonos geologinis kartografavimas M 1:10 000.

2016–2020

2. Vertinti žemės gelmių šiluminės energijos išteklių potencialą ir jų panaudojimo galimybes

2.1. Žemės gelmių geoterminės energijos išteklių skaičiavimo metodikos parengimas.

2016–2017

2.2. Vertinti Žemės gelmių geoterminės energijos išteklius ir jų panaudojimo galimybes.

2017–2020

3. Vertinti naujų žemės gelmių išteklių potencialą

3.1. Vertinti netradicinių angliavandenilių išteklių potencialą palankiausiose susikaupimo vietose ir jų panaudojimo galimybes.

2016–2020

3.2. Lietuvos kristalinio pamato perspektyvumo rūdinių naudingųjų iškasenų mineralizacijai įvertinimas.

2016–2019

4. Apibūdinti išsklaidytųjų ir netradicinių angliavandenilių tyrimo ir (ar) gavybos poveikį žemės gelmėms galimos rizikos vertinimui atlikti

4.1. Vertinti netradicinių angliavandenilių tyrimo ir (ar) gavybos poveikį Žemės gelmėms ir Žemės gelmių geologinį bei tektoninį uždarumą.

2016–2020

5. Geologinės aplinkos kokybės ir saugumo įvertinimas

5.1. Atlikti miestų ir priemiesčių aglomeracijų geocheminį kartografavimą M 1:10 000-1:25 000.

2016–2020

5.2. Augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų tyrimai gruntiniame vandenyje.

2016–2020

5.3. Gėlo požeminio vandens išteklių racionalaus ir saugaus naudojimo priežiūra ir informacijos valdymas.

2016–2020

 

5.4. Sudaryti Utenos miesto inžinerinių geologinių duomenų rinkinį.

2017–2020

5.5. Sudaryti Alytaus miesto inžinerinių geologinių duomenų rinkinį.

2017–2020

5.6. Parengti Lietuvos teritorijos indukuoto seismingumo vertinimo metodiką.

2016–2018

6. Vertinti pavojingomis cheminėmis medžiagomis, užterštų teritorijų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, informuoti visuomenę.

6.1. Ekogeologinių tyrimų ir užterštų teritorijų tvarkymo duomenų bazės formavimas.

2016–2020

6.2. Parengti ir paskelbti LGT tinklalapyje valymo metodų studiją, ypatingai atkreipiant dėmesį į aplinką tausojančius, mažiau invazinius metodus.

2016–2018

6.3. Sukurti ir ištestuoti užterštų teritorijų valymo pagrindimo (reikalingumo) metodiką.

2017–2019

6.4. Taršos židinių duomenų bazės pildymas.

2016–2020

7. Tirti ir vertinti pavojingus geologinius procesus ir reiškinius žemės gelmių naudojimo saugumui užtikrinti

7.1. Formuoti gravitacinių ir karstinių reiškinių GEOLIS posistemę.

2016–2020

7.2. Šiaurės Lietuvos karstinio rajono ribų patikslinimas.

2016–2017

7.3. Kompleksinių tyrimo metodų pritaikymas karsto ir kitų proceso intensyvumo vertinimui.

2016–2019

7.4. Krantų abrazinių procesų intensyvumo vertinimas.

2016–2020

8. Tirti ir vertinti svyruojamuosius endogeninius judesius Lietuvos teritorijoje

8.1. Vykdyti nuolatinius seismologinius stebėjimus.

 

8.2. Kompleksiškai tirti Lietuvos teritorijos endogeninį (seisminį, tektoninį ir neotektoninį) aktyvumą.

2016–2020

9. Vykdyti Baltijos jūros akvatorijos geologinius tyrimus

9.1. Lietuvos Baltijos jūros akvatorijos (teritorinės jūros ir ekonominės zonos) geologinis kartografavimas.

2016–2020

9.2. Kuršių marių akvatorijos ir kranto zonos šiaurinės dalies (nuo Klaipėdos sąsiaurio iki Pervalkos) geologinis kartografavimas M 1:25 000.

2016–2020

9.3. Sudaryti Baltijos jūros Lietuvos akvatorijos struktūrinį žemėlapį M  1:200 000.

2017–2020

 
 
 
Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 2016–2020 metų programos
„Geoenergetika ir saugi aplinka“
2016 metų priemonių ĮGYVENDINIMO PLANAS
(patvirtinta 2016-02-29 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-145)
 

Programos uždavinys pagal Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 2016-2020 metų programą „Geoenergetika ir saugi aplinka“

Priemonės pavadinimas ir jos numeris pagal Lietuvos valstybinių geologinių tyrimų 2016-2020 metų programą „Geoenergetika ir saugi aplinka“

 

 

Trumpas 2016 metų priemonės (darbų ir laukiamų rezultatų) aprašymas

Priemonės įgyvendinimo terminas

1

2

3

4

1. Vykdyti erdvinį geologinį kartografavimą siekiant nustatyti geoenergetinių išteklių naudojimo galimybes

1.1. Kvartero ir prekvartero storymių erdvinis geologinis kartografavimas

M 1:50 000 plote, apimančiame 15 proc. šalies teritorijos arba 9661 km2

1.1.1. Kvartero storymės erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 Jiezno plote (1331, 1332 lapai). Archyvinių duomenų sisteminimas, aerofotonuotraukų dešifravimas, lauko darbų ir laboratorinių tyrimų atlikimas, ataskaitos parengimas. Laukiami rezultatai: atlikti lauko darbai ir laboratoriniai tyrimai; sudarytas kvartero geologinis žemėlapis vakarinei kartografuojamo ploto daliai. Projektą užbaigti numatoma 2017 metais.

1.1.2. Kvartero storymės erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 Šilalės plote (2142 lapas). Archyvinių duomenų sisteminimas, aerofotonuotraukų dešifravimas. Laukiami rezultatai: parinktos stebėjimo taškų vietos lauko darbams, dešifruotos aerofotonuotraukos. Projektą užbaigti numatoma 2018 metais.

1.1.3. Kvartero storymės erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 Mažonų plote (2124 lapas). Archyvinių duomenų sisteminimas ir analizė, žemėlapių sudarymas. Laukiami rezultatai: sudaryti kvartero geologinis, geomorfologinis bei litomorfogenetinio rajonavimo žemėlapiai, parengtas aiškinamasis raštas. Kartografuotas 625 km² plotas (100% projekto darbų). Projektą užbaigti numatoma 2016 metais.

1.1.4. Erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 Šilalės-Mažonų plotuose. Gręžinių koordinačių patikslinimas, ankščiau vykdytų duomenų rinkimas ir analizė, prekvartero nuosėdinės storymės sandaros apibūdinimas. Laukiami rezultatai: patikslintos gręžinių koordinatės, surinkti ir susisteminti archyviniai duomenys prekvartero storymės sandaros apibūdinimui. Projektą užbaigti numatoma 2018 metais.

1.1.5. Kvartero storymės erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 Žemaičių Naumiesčio ir Pagėgių plote (2123, 2121, 2114, 2112 lapai). Lauko darbų ir laboratorinių tyrimų atlikimas. Laukiami rezultatai: atlikti lauko darbai šiaurinėje ploto dalyje, atlikti laboratoriniai tyrimai. Projektą užbaigti numatoma 2018 metais.

1.1.6. Kvartero storymės erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 Ukmergės plote (2323, 2324 lapai). Archyvinių duomenų sisteminimas, aerofotonuotraukų dešifravimas, lauko darbų ir laboratorinių tyrimų atlikimas. Laukiami rezultatai: atlikti lauko darbai, atlikti laboratoriniai tyrimai. Projektą užbaigti numatoma 2019 metais.

1.1.7. Kvartero storymės erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 Skaudvilės plote (2213 lapas). Archyvinių duomenų sisteminimas, aerofotonuotraukų dešifravimas. Laukiami rezultatai:   parinktos stebėjimo taškų vietos lauko darbams (rankinio gręžimo gręžiniams ir kasiniams), dešifruotos aerofotonuotraukos. Projektą užbaigti numatoma 2019 metais.

1.1.8. Kvartero storymės erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 Anykščių plote (2341, 2342 lapai). Archyvinių duomenų sisteminimas, aerofotonuotraukų dešifravimas, lauko darbų ir laboratorinių tyrimų atlikimas. Laukiami rezultatai: atlikti lauko darbai - išgręžti rankinio gręžimo gręžiniai, iškasti šurfai, gręžiniai rankiniu pelkių grąžtu; paimti mėginiai tyrimams ir atlikti laboratoriniai tyrimai (granuliometrinė analizė). Projektą užbaigti numatoma 2017 metais.

1.1.9. Kvartero storymės erdvinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 Ignalinos plote (2432, 2413, 2414, 2423 lapai). Archyvinių geologinių duomenų analizė, aerofotonuotraukų dešifravimas. Laukiami rezultatai: parinktos stebėjimo taškų vietos lauko darbams (rankinio gręžimo gręžiniams ir kasiniams), dešifruotos aerofotonuotraukų. Projektą užbaigti numatoma 2019 metais.

I-IV ketvirtis

 

 

 

 

 

 

I-IV ketv.

 

 

 

 

I-II ketv.

 

 

 

 

 

I-IV ketv.

 

 

 

 

 

 

I-IV ketv.

 

 

 


I-IV ketv.

 

 

 

 

I-IV ketv.

 

 

 

 

 

I-IV ketv.

 

 

 

 

 

I-IV ketv.

 

1.2. Gruntinio vandens hidrogeologinis kartografavimas urbanizuotose teritorijose M 1:10 000.

Parengti hidrogeologinio kartografavimo metodiką Panevėžio miesto pavyzdžiu. Laukiami rezultatai: parengta metodika (aprašas) gruntinio vandens hidrogeologinio kartografavimo urbanizuotose teritorijose darbams. Projektą užbaigti numatoma 2020 metais.

I-IV ketv.

 

1.3. Kauno marių akvatorijos ir kranto zonos geologinis kartografavimas M :10 000.

Archyvinių geologinių duomenų analizė. Laukiami rezultatai: atlikta esamų duomenų analizė. Projektą užbaigti numatoma 2020 metais.

IV ketv.

2. Vertinti žemės gelmių šiluminės energijos išteklių potencialą ir jų panaudojimo galimybes

2.1. Žemės gelmių geoterminės energijos išteklių skaičiavimo metodikos parengimas.

Kitų šalių patirties analizė, geoterminės energijos išteklių skaičiavimo metodikų apibūdinimas, geoterminės energijos išteklių skaičiavimo metodikos rengimas. Laukiami rezultatai: atlikta metodikų analizė ir metodikų apibendrinimas (tarpinė ataskaita). Projektą užbaigti numatoma 2017 metais.

I-IV ketv.

 

3. Vertinti naujų žemės gelmių išteklių potencialą

3.1. Vertinti netradicinių angliavandenilių išteklių potencialą palankiausiose susikaupimo vietose ir jų panaudojimo galimybes.

Baltijos baseino Lietuvos teritorijos, perspektyvios netradicinių angliavandenilių potencialo požiūriu, išskyrimas; atskirų sistemos elementų geologinės sandaros charakteristikų išskyrimas ir analizė. Išskirtų elementų įskaitmeninimas. Laukiami rezultatai: parengtas atskirų elementų geologinės sandaros charakteristikų preliminarus katalogas. Projektą užbaigti numatoma 2020 metais.

I-IV ketv.

3.2. Lietuvos kristalinio pamato perspektyvumo rūdinių naudingųjų iškasenų mineralizacijai įvertinimas.

Lietuvos kristalinio pamato perspektyvumo rūdinių naudingųjų iškasenų mineralizacijos įvertinimui vykdomas archyvinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė. Laukiami rezultatai: sudarytas tarpinis archyvinių duomenų katalogas. Projektą užbaigti numatoma 2019 metais.

I-IV ketv.

4. Apibūdinti išsklaidytųjų ir netradicinių angliavandenilių tyrimo ir (ar) gavybos poveikį žemės gelmėms galimos rizikos vertinimui atlikti

4.1. Vertinti netradicinių angliavandenilių tyrimo ir (ar) gavybos poveikį Žemės gelmėms ir Žemės gelmių geologinį bei tektoninį uždarumą.

Lietuvos skalūninių angliavandenilių paieškų regiono tektoninių lūžių zonų pralaidumo tyrimai: gelmių sandarumas fluidų ir dujų migracijai ir jos galima įtaka gėlo požeminio vandens sluoksniams. Archyvinės medžiagos kaupimas, sisteminimas, pirminių pavienių skirtingų vandeningų sluoksnių požeminio vandens cheminės- izotopinės sudėties, ištirpusių helio ir kitų inertinių bei angliavandenilinių dujų koncentracijų tyrimų atlikimas. Laukiami rezultatai: išskirti aktualūs vandeningieji sluoksniai, parinkti tinkamiausi metodai lūžių pralaidumo tyrimams, įvertintos tirtų angliavandenilinių dujų foninės koncentracijos. Projektą užbaigti numatoma 2020 metais.

I-IV ketv.

5. Geologinės aplinkos kokybės ir saugumo įvertinimas

5.1. Atlikti miestų ir priemiesčių aglomeracijų geocheminį kartografavimą

M 1:10 000 - 1:25 000.

Kitų šalių geocheminio kartografavimo metodikų analizė ir apibendrinimas, miestų ir priemiesčių aglomeracijų geocheminio kartografavimo metodikos parengimas. Laukiami rezultatai: atlikta kitų šalių geocheminio kartografavimo metodikų analizė ir metodikų apibendrinimas (tarpinė ataskaita). Projektą užbaigti numatoma 2020 metais.

I-IV ketv.

5.2. Augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų tyrimai gruntiniame vandenyje.

Atlikti augalų apsaugos produktų požeminio vandens priežiūros monitoringą (stebėseną) trijose aikštelėse - Vilniaus, Kauno ir Plungės augalų veislių tyrimo skyrių laukuose. Laukiami rezultatai: 2016 metais bus 2 kartus paimti vandens ir 1 kartą grunto mėginiai, juose atlikti metribuzino ir metazachloro bei jų metabolitų tyrimai. Projektą užbaigti numatoma 2020 metais.

I-IV ketv.

5.3. Gėlo požeminio vandens išteklių racionalaus ir saugaus naudojimo priežiūra ir informacijos valdymas.

Informacijos apie vandens paėmimą kaupimas, požeminio vandens išteklių aprobavimo ataskaitų vertinimas, informacijos vandens naudojimo leidimams rengimas. Laukiami rezultatai: sukaupta informacija apie vandens paėmimą bei požeminio vandens išteklius.

I-IV ketv.

 

5.6. Parengti Lietuvos teritorijos indukuoto seismingumo vertinimo metodiką.

Indukuoto seismingumo vertinimo metodikų analizė; duomenų analizė ir apibendrinimas metodikos parengimui. Laukiami rezultatai: atlikta indukuoto seismingumo vertinimo metodikų analizė ir pradėtas rengti metodikos projektas. Projektą užbaigti numatoma 2018 metais.

II-IV ketv.

6. Vertinti pavojingomis cheminėmis medžiagomis, užterštų teritorijų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, informuoti visuomenę.

6.1. Ekogeologinių tyrimų ir užterštų teritorijų tvarkymo duomenų bazės formavimas.

Ekogeologinių tyrimų informacijos surinkimas, sisteminimas ir įkėlimas į Taršos židinių posistemio išplėtimą „Tyrimai“. Laukiami rezultatai: papildytas taršos židinių posistemio išplėtimas „Tyrimai“ naujais ekogeologinių tyrimų duomenimis per 2016 m.

I-IV ketv.

6.2. Parengti ir paskelbti Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje valymo metodų studiją, ypatingai atkreipiant dėmesį į aplinką tausojančius, mažiau invazinius metodus.

Informacijos apie valymo metodus, ypatingai atkreipiant dėmesį į aplinką tausojančius, mažiau invazinius metodus surinkimas ir apibendrinimas Laukiami rezultatai: susisteminta informacija apie valymo metodus. Projektą užbaigti numatoma 2018 metais.

I-IV ketv.

6.4. Taršos židinių duomenų bazės pildymas.

Taršos židinių duomenų bazės papildymas naujais duomenimis, gautais iš įvairių organizacijų pateikiamų deklaracijų. Laukiami rezultatai: papildyta taršos židinių duomenų bazė gautais duomenimis per 2016 m.

I-IV ketv.

7. Tirti ir vertinti pavojingus geologinius procesus ir reiškinius žemės gelmių naudojimo saugumui užtikrinti

7.1. Formuoti gravitacinių ir karstinių reiškinių GEOLIS posistemę.

Pavojingų geologinių reiškinių inventorizacija, gravitacinių ir karstinių reiškinių duomenų kaupimas ir sisteminimas GEOLIS posistemyje. Laukiami rezultatai: gravitacinių ir karstinių reiškinių posistemio papildymas duomenimis (30 reiškinių).

I-IV ketv.

7.2. Šiaurės Lietuvos karstinio regiono ribų patikslinimas.

Aktualių tyrimų plotų parinkimas, lauko darbų atlikimas (karstinių reiškinių paplitimo patikrinimas 4000 km² plote). Laukiami rezultatai: atlikti lauko darbai - karstinių reiškinių paplitimo patikrinimas 4000 km² plote. Projektą užbaigti numatoma 2017 metais.

I-IV ketv.

7.3. Kompleksinių tyrimo metodų pritaikymas karsto ir kitų proceso intensyvumo vertinimui.

Kompleksinių tyrimo metodų (geofiziniai, traserių) bandymai laukuose. Laukiami rezultatai: traserio medžiagos koncentracijos matavimai   gręžiniuose; atlikti elektrotomografijos profiliai. Projektą užbaigti numatoma 2019 metais.

II-IV ketv.

7.4. Krantų abrazinių procesų intensyvumo vertinimas.

Lauko darbų vykdymas Baltijos jūros priekrantės teritorijoje – ardomų krantų linijų matavimas ir pokyčių nustatymas. Laukiami rezultatai: išmatuota 23 km ilgio Baltijos jūros kranto linijos padėtis. Projektą užbaigti numatoma 2020 metais.

II-IV ketv.

8. Tirti ir vertinti svyruojamuosius endogeninius judesius Lietuvos teritorijoje

8.1. Vykdyti nuolatinius seismologinius stebėjimus.

Lietuvos seismologinis monitoringas. Seisminių stebėjimų duomenų kaupimas, saugojimas, analizė, interpretavimas, seismologinio biuletenio parengimas. Laukiami rezultatai: parengtas seismologinis biuletenis už 2016 m.

I-IV ketv.

8.2. Kompleksiškai tirti Lietuvos teritorijos endogeninį (seisminį, tektoninį ir neotektoninį) aktyvumą.

Lietuvos teritorijos lūžinės tektonikos elementų aktyvumo apibūdinimas. Projekto dokumentacijos rengimas. Tektoninių lūžių aktyvumo vertinimo metodikų analizė; sukauptų archyvinių duomenų analizė ir apibendrinimas metodikos parengimui. Laukiami rezultatai: tektoninių lūžių aktyvumo vertinimo metodikų apibendrintas aprašas. Projektą užbaigti numatoma 2020 metais.

I-IV ketv.

9. Vykdyti Baltijos jūros akvatorijos geologinius tyrimus

9.1. Lietuvos Baltijos jūros akvatorijos (teritorinės jūros ir ekonominės zonos) geologinis kartografavimas.

Archyvinių duomenų rinkimas ir sisteminimas, preliminarus aerofotonuotraukų dešifravimas, pasiruošimas lauko darbams. Laukiami rezultatai: atlikta esamų duomenų analizė ir sudarytas archyvinių geologinių duomenų katalogas. Projektą užbaigti numatoma 2020 metais.

I-IV ketv.

9.2. Kuršių marių akvatorijos ir kranto zonos šiaurinės dalies (nuo Klaipėdos sąsiaurio iki Pervalkos) geologinis kartografavimas M 1:25 000.

Archyvinių geologinių duomenų analizė. Laukiami rezultatai: atlikta esamų duomenų analizė ir sudarytas archyvinių geologinių duomenų katalogas, nustatytos ankstesnių stebėjimų taškų koordinatės. Projektą užbaigti numatoma 2020 metais.

I-IV ketv.

 

Informaciją tvarko Indrė Virbickienė
Tel: (8 5) 233 1535
Elektroninis paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.