The Earth Sciences in the Republic of Lithuania: Report of the Period 1984–1996 / Eds. A. Grigelis, V. Juodkazis, J. Satkūnas; International Union of Geological Sciences, Lithuanian National Committee of Geologists.– Vilnius: Geological Survey of Lithuania, 1996. – 159 p. – (30th International Geological Congress, Beijing, China, 4 – 14 August, 1996) - ISBN 9986-623-10-3

 

Leidinys skirtas XXX tarptautiniam geologų kongresui. Jame anglų kalba pateikiama trumpa įžanga apie Lietuvos geologijos istoriją bei geologinę sandarą, geologijos fundamentalių mokslinių tyrimų apžvalga, taikomųjų tyrimų aprašymas, geologinio kartografavimo rezultatai, glausta informacija apie pagrindinius 1984-1996 m. pasiekimus paleontologijos ir stratigrafijos, petrografijos ir litologijos, tektonikos ir geofizikos, kvartero geologijos, Baltijos jūros geologijos, statybinių medžiagų telkinių, hidrogeologijos ir geotermikos, inžinerinės geologijos, naftos geologijos, geochemijos ir kitose srityse. Be to, leidinyje išvardinti periodiniai žemės mokslų leidiniai, monografijos ir konferencijų tezės, pateikta informacija apie Lietuvos geologų tarptautinius ryšius, Lietuvos geologijos mokslo ir mokymo institucijas. Svarbiausią leidinio dalį sudaro bibliografinis publikacijų sąrašas, pateiktas tuo pačiu principu, kaip ir atliktų tyrimų apžvalga: fundamentalioji geologija, taikomieji tyrimai, geologinis kartografavimas ir periodiniai žemės mokslų leidiniai. Leidinyje pateiktos publikacijos susistemintos pagal tyrimų pobūdį, ir tai leidžia operatyviai rasti norimą darbą bei suvokti ištirtumo lygį siauroje tyrimų srityje. Be to, bibliografijoje pateikti ne tik geologiniai, bet ir kai kurie geografinių bei biologinių tyrimų darbai, liečiantys žemės gelmių vystymosi raidą. Į pateikiamą sąrašą įtraukti įvairiausiuose leidiniuose 1984-1996 m. spausdinti darbai.

 

Požeminio vandens monitoringas Lietuvoje (1946–1996) = Groundwater Monitoring in Lithuania (1946-1996) / Lietuvos geologų sąjunga, Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 1996. – 90 p.: iliustr. – Santr. angl. - ISBN 9986-623-12-X

 

Leidinys paruoštas požeminio vandens režimo – monitoringo tyrimų 50-ties metų sukakčiai paminėti ir svarbiausiems pasiekimams aptarti. Jame pirmąkart pateiktos svarbiausios žinios apie valstybinio požeminio vandens monitoringo postus, vandens lygio ir kokybės duomenys. Vieni straipsniai analizuoja įvairiais laikotarpiais gautus tyrimų rezultatus, kiti skirti tyrimų sukakčiai paminėti, jų istorinei raidai apžvelgti. Tai, galima sakyti, „gyvi liudijimai“, nes straipsniai rašyti specialistų, aktyviai dirbusių ir dabar tebedirbančių požeminio vandens monitoringo srityje. 1995 m. režiminė informacija pateikta lentelėse ir grafikuose. Grafikuose pateikti ir kiekvieno posto daugiamečiai stebėjimai. Tekstinė biuletenio dalis yra skirta paaiškinti stebėjimo duomenis, nesileidžiant į mokslinę jų analizę. Biuletenyje pateikta informacija skiriama hidrogeologams ir aplinkosaugos specialistams.

 

Correlation of Stratigraphic Events of Upper Pleistocene in Central and Peripheral Parts of the Last Glaciation: Abstract volume and excursion guide of the International Workshop in Lithuania, October 3–6, 1996 / Eds. J. Satkūnas and A. M. Robertsson; Geological Survey of Lithuania, Geological Survey of Sweden, Stockholm University.– Vilnius, 1996.– 88 p.: illiustr. - ISBN 9986-623-13-8

 

Leidinye skelbiama tarptautinio seminaro „Viršutinio pleistoceno stratigrafinė koreliacija tarp centrinės ir periferinės paskutiniojo apledėjimo sričių“ medžiaga. Seminaras vyko Vilniuje. Jį organizavo Lietuvos geologijos tarnyba, Stokholmo universitetas, Lietuvos geologijos institutas ir Švedijos geologijos tarnyba. Jame aptarti bendro projekto, vykdyto 1994–1996 m., rezultatai. Leidinyje anglų kalba skelbiami devyni seminare skaityti pranešimai ir išsami informacija (žemėlapiai, pjūviai, diagramos) apie lauko tyrimo objektus, kuriuose lankėsi seminaro dalyviai. Leidinyje nemažai medžiagos apie kvartero dangos sandarą.

 

Geological Survey of Lithuania: Annual Report 1995 / Ed.-in-chief J. Satkūnas; Geological Survey of Lithuania. – Vilnius, 1996. – 17 p.: iliustr.

 

Ataskaitoje anglų kalba trumpai pateikta Tarnybos struktūra, darbo organizavimas, 1995 m. valstybinių geologinių tyrimų programos, žemės išteklių tyrimo ir naudojimo reguliavimas.

 

Lietuvos požeminės hidrosferos monitoringas 1994: informacinis biuletenis = Groundwater Monitoring in Lithuania 1994: Bulletin / A. Domaševičius, K. Kadūnas, B. Paukštys, V. Mičiudienė; Lietuvos geologijos tarnyba. – Vilnius, 1995. – 56, [8] p. – Santr. angl. - ISSN 1392-1606, ISBN 9986-623-05-7

Biuletenyje pateikta valstybinio ir įmonės požeminio vandens monitoringo lygių apžvalga, svarbiausi monitoringo darbų rezultatai. Didžiausias dėmesys skiriamas valstybiniam požeminio vandens monitoringui. Pateikta informacija gali dominti specialistus, dirbančius aplinkos apsaugos srityje.