Hidrogeologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (7,1 PAK)
(karjeros valstybės tarnautojas)
Skelbimo Nr. 41942 ir 41943

 

Pareigybės charakteristika
Hidrogeologijos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 
Paskirtis
2. Hidrogeologijos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti valstybinius hidrogeologinius tyrimus, hidrogeologinį kartografavimą ir požeminio vandens išteklių naudojimo reguliavimą.
 
Veiklos sritis
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – požeminio vandens išteklių tyrimo ir naudojimo reguliavimo – funkcijas.
 
Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities geologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

 2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, žemės gelmių tyrimą ir naudojimą, aplinkos apsaugą;

 3. išmanyti raštvedybos ir kalbos kultūros taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus;

 4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu

 5. mokėti anglų arba rusų kalbą B1 lygiu.

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 1. derina požeminio vandens gavybos ir geoterminių gręžinių projektus;
 2. rengia ir vykdo hidrogeologinio kartografavimo projektus ir užduotis;
 3. rengia ir įgyvendina hidrogeologinius projektus;
 4. vertina ir derina požeminio vandens išteklių įvertinimo ataskaitas, požeminio vandens vandenviečių monitoringo ataskaitas ir programas; 
 5. nagrinėja asmenų pateiktą informaciją ir dokumentus gauti leidimą naudoti požeminio vandens išteklius, teikia siūlymus išduoti leidimus naudoti požeminio vandens išteklius, sustabdyti jų galiojimą ar panaikinti galiojimą, panaikinti galiojimo sustabdymą, rengia požeminio vandens išteklių naudojimo sutarčių projektus;
 6. nustatyta tvarka informuoja visuomenę ir asmenis apie leidimų naudoti požeminio vandens išteklius išdavimą, galiojimo sustabdymą ir panaikinimą, galiojimo sustabdymo panaikinimą;
 7. nustatyta tvarka atlieka administracinių nusižengimų, susijusių su požeminio vandens išteklių tyrimu, tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir perduoda administracinių nusižengimų bylas nagrinėti kompetentingiems pareigūnams;
 8. analizuoja hidrogeologinio kartografavimo darbų duomenis, kaupia ir sisteminai šią informaciją;
 9. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su požeminio vandens išteklių vertinimu, monitoringu ir apsauga;
 10. teikia metodinę pagalbą Tarnybos struktūriniams padaliniams kompetencijos klausimais;
 11. nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų raštus, juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus bei rengia išvadas ir pasiūlymus;
 12. atstovauja Tarnybai komisijose, darbo grupėse, pasitarimuose ir kituose renginiuose Skyriaus kompetencijos klausimais;
 13. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pavaldumas
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Dokumentai VTD priimami 10 darbo dienų, iki 2019 liepos 18d.