! Darbo su Interneto žemėlapiais PAGALBA
! Kaip tapti registruotu vartotoju
! Paslaugos registruotiems vartotojams

(ŽGR) Eksploataciniai požeminio vandens gręžiniai
Gręžiniai
(ŽGR) Naudingųjų iškasenų telkiniai (Nauja versija)
(ŽGR) Požeminio vandens vandenviečių žemėlapis (Nauja versija)
(GEOLIS) Ekogeologinių rekomendacijų žemelapis (Nauja versija)
(GEOLIS) Geologiniai reiškiniai (Nauja versija)
(GEOLIS) Geomorfologinis žemėlapis M 1:200 000 (Nauja versija)
(GEOLIS) Geotopai (Nauja versija)
(GEOLIS) Karstinio rajono žemių ekologinio pažeidžiamumo grupių žemėlapis
(GEOLIS) Karstinio rajono zonavimo pagal karstinį aktyvumą schema
(GEOLIS) Kvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000 (Nauja versija)
(GEOLIS) Lietuvos pelkių ir durpynų žemėlapis M 1:200 000 (Nauja versija)
(GEOLIS) Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapis (Nauja versija)
((GEOLIS) Prekvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000(Nauja versija)
(GEOLIS) Valstybinis geologinis kartografavimas (Nauja versija)
(PožVIS) Hidrogeologinis žemėlapis (Nauja versija)
(PožVIS) Požeminio vandens baseinų žemėlapis M 1:200 000 (Nauja versija)
(PožVIS) Pož. vandens valstybinio monitoringo postai (Nauja versija)