Eksploataciniai požeminio vandens gręžiniai
Geologiniai reiškiniai
Geomorfologinis žemėlapis M 1:200 000
Geotopai (Nauja versija)
Gręžiniai
Kartografavimo gręžiniai
Kvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000
Naudingųjų iškasenų telkiniai
Potencialių taršos židinių ir ekogeologinių tyrimų žemėlapis (Nauja versija)
Pož. vandens valstybinio monitoringo postai
Prekvartero geologinis žemėlapis M 1:200 000
Valstybinis geologinis kartografavimas (Nauja versija)
Lietuvos pelkių ir durpynų žemėlapis M 1:200 000
Vilniaus kvartero geologinis žemėlapis M 1:50 000
Požeminio vandens baseinų žemėlapis M 1:200 000
Hidrogeologinis žemėlapis
Registruotis
Kvartero geologinių pjūvių žemėlapis
Požeminio vandens vandenviečių žemėlapis (Nauja versija)
Karstinio rajono žemelapis
Ekogeologinių rekomendacijų žemelapis
Karstinio rajono zonavimo pagal karstinį aktyvumą schema